СТАТУТ Федерації профспілок Волинської області

– Статут

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • Федерація профспілок Волинської області (скорочено ФПО) є обласним об’єднанням, створеним на добровільних засадах обласними галузевими профспілковими організаціями, первинними профорганізаціями на основі Угоди, укладеної 1 серпня 1990 року в місті Луцьку.

Федерація профспілок Волинської області входить до складу Федерації професійних спілок України, код ЄДРПОУ  00014479.

  • Федерація профспілок Волинської області діє відповідно до Конституції України, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, інших актів законодавства України, даного Статуту, прийнятих в установленому порядку рішень Федерації профспілок України, принципів міжнародного права і профспілкового руху.
  • ФПО незалежна у своїй діяльності і будує свої відносини з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, роботодавцями, іншими об’єднаннями громадян, виходячи з принципів рівноправного партнерства, діалогу і співробітництва на основі системи колективних договорів і угод, а в разі необхідності – конструктивної опозиції.

1.4.     ФПО самостійно організовує свою діяльність, формує виборні органи, проводить конференції, пленуми, збори профспілкового активу, засідання виборних органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.

Керівники Федерації і її обласних організацій не можуть бути членами виборних органів будь-якої політичної партії або роботодавцями.

Виборні і виконавчі органи ФПО не мають права приймати рішення в підтримку політичних партій або блоків політичних партій.

1.5.     Федерація профспілок Волинської області є юридичною особою. Федерація як юридична особа здійснює свої повноваження, набуває цивільних прав та зобов’язань через свої органи, що діють у межах, наданих їм цим Статутом і законодавством України. ФПО має печатку і штамп із своїм найменуванням, фірмовий бланк, рахунки в банках, свою символіку, яка затверджується рішенням Ради.

 

Юридична адреса:  43000, Волинська область, м. Луцьк, проспект Волі, 6.

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФПО

2.1. Федерація профспілок Волинської області створена з метою вираження, представлення інтересів і захисту прав членських організацій на регіональному та загальнодержавному рівнях, координації їх колективних дій щодо захисту прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади й місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, а також із іншими громадськими організаціями.

2.2. Федерація профспілок Волинської області:

– координує зусилля членських організацій по забезпеченню виконання Статутних завдань;

– сприяє вдосконаленню практики укладання колективних договорів і угод як головного механізму регулювання соціально-трудових відносин найманих працівників з роботодавцями;

– надає безкоштовну правову, методичну, консультативну допомогу профспілковим організаціям – членам ФПО з питань трудового, житлового і пенсійного законодавства, здійснює захист їх прав та інтересів у судових органах;

– сприяє задоволенню духовних потреб трудящих, розвитку лікувально-оздоровчої і культурно-спортивної бази профспілкових організацій;

– представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів /конфліктів/ у порядку, встановленому законодавством;

– бере участь у розгляді проектів законів та інших нормативних актів, які торкаються прав та інтересів працівників, вносить до них пропозиції і доповнення;

– організовує громадський контроль за сферою надання послуг населенню, координує роботу членських організацій з цих питань;

– веде переговори з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців і здійснює укладання угод та контроль за їх виконанням;

– висуває вимоги до державних органів влади та органів самоврядування про скасування або внесення змін у рішення, що порушують інтереси громадян, ведуть до погіршення їх життя, вступають у суперечність з законодавством, при потребі захисту прав громадян організує мітинги, маніфестації і у разі виникнення колективних трудових конфліктів, як крайній захід, страйки;

– бере участь у розгляді органами виконавчої влади та органами самоврядування, а також роботодавцями своїх пропозицій;

– виступає повноважним представником працівників і захисником їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, встановлює ділові партнерські взаємовідносини з роботодавцями та їх об’єднаннями;

– координує роботу профспілкових організацій по забезпеченню громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці, створенням належних виробничих та санітарно-побутових умов, екологічної безпеки та охорони довкілля, оздоровлення громадян, їх родин, соціальному захисту малозабезпечених;

– здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, житлово-побутовим обслуговуванням працівників;

– бере участь у розробці державної житлової політики, здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав громадян, пов’язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла;

– через своїх представників бере участь в управлінні фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

– встановлює та розвиває зв’язки і співробітництво з іншими профцентрами та громадськими організаціями України, зарубіжними профоб’єднаннями, представляє членські організації ФПО у Федерації профспілок України, інших загальноукраїнських і міжнародних профспілках та профспілкових об’єднаннях;

– може видавати свій друкований орган, використовує інші засоби інформації для забезпечення гласності діяльності профспілок, роз’яснення і обґрунтування позиції ФПО, обміну досвідом профспілкової роботи;

– здійснює необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи та може формувати відповідні фонди, кредитні спілки;

–                        організовує навчання, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу.

III. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК ОБЛАСТІ

3.1. Структура ФПО включає в себе галузеві обласні, місцеві, профспілкові організації Всеукраїнських профспілок, первинні профспілкові організації при відсутності галузевих обласних комітетів, що діють на території Волинської області і не входять до складу інших міжгалузевих профоб’єднань України.

3.2. Відносини членських організацій з Федерацією ґрунтуються на договірних засадах і будуються на принципах добровільності вступу і вільного виходу з неї, їхньої рівноправності і самостійності в своїй діяльності, поваги до думки меншості, права на захист, солідарності в реалізації цілей і завдань Федерації, колективності і гласності в роботі її керівних органів.

 

IV. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ФЕДЕРАЦІЇ

4.1.Членськими організаціями ФПО можуть бути обласні, місцеві, первинні профспілкові організації Всеукраїнських профспілок, інші організації та профспілкові об’єднання Волинської області, які не входять до складу інших міжгалузевих профоб’єднань України.

4.2. Організація, що вступає до ФПО, подає:

1) рішення виборного органу та письмове звернення про вступ до ФПО;

2) статут /положення/ профспілки, об’єднання;

3)  копію свідоцтва про реєстрацію;

4) статистичні дані про чисельність і структуру;

 

5) дані про юридичну адресу та місцезнаходження свого виборного органу;

 

6) зобов’язання щодо виконання Статуту ФПО, сплати членських внесків;

 

7) інформацію про неналежність до іншого міжгалузевого профоб’єднання України

4.3.Рішення про прийняття до складу ФПО приймається президією Федерації профспілок області /далі – президія/. Воно вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина членів президії, які мають право голосу, і набирає чинності з дня його прийняття, якщо інше не передбачено цим рішенням.

Про прийняте рішення інформується Рада ФПО.

4.4. Відмова у прийнятті до складу ФПО може бути оскаржена до Ради ФПО /далі – Рада/ протягом двох місяців після прийняття рішення про відмову.

У разі відмови Радою про прийняття до складу ФПО таке рішення може бути оскаржено до конференції ФПО, яка приймає остаточне рішення.

4.5. Членство у ФПО припиняється у зв’язку з:

1) рішенням виборного органу членської організації про вихід зі складу ФПО за власною ініціативою;

2) припиненням діяльності членської організації відповідно до законодавства;

3) виключенням членської організації зі складу ФПО за невиконання статутних вимог і недодержання порядку сплати членських внесків, передбаченого цим Статутом;

4) вступ до іншого профспілкового об’єднання.

4.6. Вихід членської організації з ФПО за власною ініціативою вважається таким, що відбувся з дня отримання Федерацією профспілок області рішення виборного органу членської організації про вихід.

4.7. Припинення членства у ФПО у зв’язку з припиненням діяльності членської організації відповідно до законодавства відбувається з дня настання цієї події.

4.8. Виключення членської організації за невиконання статутних вимог, несплатою більше як трьох місяців членських внесків без поважних причин чи вступ до іншого профоб’єднання може мати місце після відповідної перевірки таких фактів ревізійною і статутною комісіями за поданням президії, які за результатами перевірки вносять пропозиції членській організації щодо усунення виявлених порушень. Якщо протягом місяця цих пропозицій не буде виконано, президія, за поданням зазначених комісій, розглядає питання про виключення членської організації зі складу ФПО.

Рішення про це приймається двома третинами голосів членів президії, які мають право голосу. Рішення президії може бути оскарженим членською організацією до Ради або до конференції.

4.9. При виході або виключенні з Федерації профспілок області членської організації всі спірні питання, які виникли при цьому, розглядаються на спеціально створеній узгоджувальній комісії з наступним прийняттям рішення на засіданні президії чи Ради.

 V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

 

5.1. Членські організації ФПО мають право:

1) захищати через виборні органи ФПО або разом із ними трудові, соціально-економічні права та інтереси членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, організаціях роботодавців, інших громадських організаціях;

2) обирати ( делегувати) представниками до виборних органів ФПО членів своїх профспілок, відкликати та замінювати їх;

3) брати участь у переговорах ФПО з органами державної влади й органами місцевого самоврядування, організаціями роботодавців, іншими суб’єктами соціально-трудових відносин;

4) вносити пропозиції щодо порядку денного конференції, пленуму Ради, президії, підготовки спільних програм, акцій, а також інші пропозиції з поданням проектів відповідних документів та отримувати інформацію про результати їх розгляду;

5) вносити пропозиції та брати участь у діяльності ФПО з розробки й укладення регіональної угоди, інших угод і договорів;

6) вносити пропозиції ФПО щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються трудових, соціально-економічних прав членів профспілок, подавати запити з назрілих питань і вимагати конкретної відповіді;

7) використовувати можливості ФПО для навчання профспілкових кадрів та активу, а також за домовленістю користуватись матеріально-технічною базою Федерації профспілок області;

8) отримувати інформацію про використання коштів;

9) отримувати консультативну, юридичну, методичну допомогу, інформаційні, методичні, довідково-аналітичні матеріали та іншу інформацію;

10) вносити пропозиції про відзначення нагородами ФПО, ФПУ і підтримку клопотань щодо нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань;

11) вільного виходу з ФПО.

5.2.Членські організації ФПО зобов’язані:

1) визнавати та виконувати Статут ФПО, рішення виборних органів ФПО, прийняті відповідно до Статуту;

2) виявляти солідарність у захисті інтересів і прав членів профспілок та членських організацій ФПО;

3) не допускати дій, що підривають авторитет ФПО, завдають їй моральної та матеріальної шкоди або заважають у здійсненні її статутної діяльності;

4) надавати Федерації інформацію з питань і в строки, встановлені президією, головою ФПО, Федерацією профспілок України;

5) взаємно визнавати профспілкове членство при переході членів профспілок з однієї профспілки до іншої;

6) узгоджувати між собою дії, що викликають спільний інтерес, здійснювати організаційне, фінансове й матеріально-технічне забезпечення таких дій;

7) сплачувати членські та інші внески на статутну діяльність ФПО відповідно до встановлених порядку і розмірів;

8) оперативно інформувати Федерацію про рішення щодо проведення страйку або іншої масової акції протесту та їх результати, а також про конфлікти, що виникають у стосунках між членськими організаціями, між ними й органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями, для вироблення та здійснення узгоджених заходів;

9) систематично інформувати членів профспілки про діяльність ФПО;

10) сприяти діяльності заснованих за участю ФПО господарських товариств, створених ФПО підприємств, організацій, установ, засобів масової інформації, надавати їм всіляку підтримку;

5.3. Відповідальність за виконання членськими організаціями обов’язків, визначених даним Статутом, покладаються на виборні органи членських організацій та їх керівників.

VI. ВИБОРНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ

6.1. Виборними органами ФПО є:

1). Конференція Федерації профспілок області /конференція/.

2). Рада Федерації профспілок області /Рада/.

3). Президія Федерації профспілок області /президія/.

6.2. Вищим органом ФПО є конференція Федерації профспілок області, яка скликається Радою Федерації не менш ніж один раз на п’ять років.

Про скликання й порядок денний конференції оголошується не пізніше ніж за один місяць до її відкриття. Норма представництва визначається Радою, а порядок обрання делегатів – членськими організаціями. Делегатами конференції за посадами є голова ФПО, його заступники, голова ревізійної комісії ФПО.

6.3. Позачергова конференція скликається Радою за її ініціативою або на вимогу не менш як третини членських організацій, що об’єднують не менш третини членів профспілки згідно з рішеннями їх виборних органів.

Рішення Ради про скликання та порядок денний позачергової конференції оголошується не пізніше як за місяць до відкриття.

6.4. Повноваження конференції:

1) затверджує регламент і порядок денний конференції;

2) заслуховує звіти про діяльність Ради, ревізійної та статутної комісій, дає оцінку їхній діяльності;

3) затверджує статут ФПО, вносить зміни до нього;

4) визначає стратегію і тактику основних напрямів роботи на наступний період;

5) приймає постанови, резолюції, заяви, звернення з трудових, соціально-економічних відносин, проблем профспілкового руху та дій органів державної влади й органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об’єднань;

6) заслуховує повідомлення статутної комісії, приймає відповідні рішення;

7) затверджує Положення про ревізійну та статутну комісії, вносить зміни до них;

8) обирає та звільняє з посад голову, заступників голови ФПО у випадках, передбачених частиною першою статті 9.4. цього Статуту;

9) затверджує склад Ради ФПО;

10) обирає голову ревізійної комісії, голову статутної комісії та персональний склад цих комісій.

11) визначає повноваження виборних органів ФПО   щодо володіння, користування й розпорядження її майном;

12) приймає рішення про перейменування, реорганізацію ФПО чи її ліквідацію;

13) вирішує питання використання коштів та майна при реорганізації чи ліквідації ФПО;

14) приймає рішення з приводу звернень, апеляцій членських організацій до конференції;

15) розглядає інші питання статутної діяльності ФПО. Конференція має право делегувати окремі свої повноваження Раді.

6.5. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин обраних делегатів.

Рішення конференції приймають більшістю голосів делегатів, присутніх на її засіданні. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає конференція.

Рішення з питань затвердження статуту, внесення змін до нього, реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) ФПО вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів, присутніх на засіданні конференції.

VII.  РАДА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК ОБЛАСТІ

7.1. Вищим виборним органом Федерації профспілок Волинської області між конференціями є Рада Федерації профспілок області, яка обирається терміном на 5 років.

Рада ФПО формується за принципом прямих виборів /делегування/ членськими організаціями одночасно з обранням делегатів конференції.

Крім того членами Ради за посадами є голова ФПО та заступники голови ФПО.

Рада набуває статутних повноважень після затвердження нею повідомлення статутної комісії про правомочність членів і здійснює свої повноваження до обрання ( делегування) нового складу Ради.

7.2. Членська організація самостійно визначає порядок делегування і відкликання своїх членів Ради.

7.3. Пленарні засідання Ради Федерації скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на рік. В них з правом дорадчого голосу беруть участь члени ревізійної комісії.

Рішення про скликання засідання Ради ФПО, дату його проведення, проект порядку денного приймається президією не пізніше як за п’ятнадцять днів до його відкриття.

7.4. Пленум Ради вважається повноважним, якщо в його роботі беруть участь не менше половини членів Ради.

7.5. Рішення пленуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради, які беруть участь в його роботі, за винятком рішень про внесення змін до Статуту, апеляцій з питань прийняття до складу ФПО або виключення членської організації зі складу ФПО, відчуження профспілкового майна, що потребують не менш як двох третин голосів членів Ради, присутніх на її засіданні з правом голосу. Форму голосування (відкрите, таємне ) визначає Рада.

7.6. Рада Федерації підзвітна конференції Федерації профспілок області.

7.7. Повноваження Ради Федерації профспілок області:

 1) координує діяльність членських організацій Федерації в період між конференціями, сприяє зростанню їх ролі і авторитету;

2) висловлює, представляє і захищає загальні міжгалузеві, галузеві і регіональні інтереси членських організацій в державних органах влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях роботодавців, громадсько-політичних організаціях з використанням при цьому передбачених законодавством прав;

3) виражає волю профспілок області у вирішенні питань життєвого рівня і добробуту населення, заробітної плати, компенсацій при підвищенні цін і погіршенні умов праці та екологічної обстановки, забезпечення справедливості у розподілі соціальних благ, зайнятості і можливості для професійної підготовки і перепідготовки трудящих, гарантованої матеріальної допомоги, задоволення житлових, торгово-побутових і духовних потреб членів профспілок;

4) висовує до органів державної влади і місцевого самоврядування, роботодавців вимоги по забезпеченню здорових і безпечних умов праці, нормального виробничого побуту, дотримання правил охорони праці, чистоти навколишнього середовища та продуктів харчування, оздоровлення трудящих, їх сімей, насамперед з радіаційно-забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції населених пунктів;

5) надає практичну допомогу членським організаціям у здійсненні громадського контролю за дотриманням трудового законодавства, безкоштовну юридичну допомогу профспілковим організаціям, членам профспілок з питань трудового, житлового і пенсійного законодавства, захищає в разі необхідності їх права і інтереси в судових органах; 6) сприяє діяльності культурних, спортивних, оздоровчих, туристичних закладів членських організацій і міжгалузевого призначення та розвиткові їх бази;

7) проводить з органами державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями переговори і укладає при необхідності відповідні угоди щодо виконання соціальних програм, забезпечення матеріальних і духовних потреб людей, запобігання  безробіттю, з інших актуальних проблем;

8) висуває вимоги до відповідних державних, господарських та інших органів про скасування або внесення змін у рішення, що порушують інтереси трудящих, ведуть до погіршення їх життя, вступають у суперечність з законодавством. При потребі захисту прав трудящих організовує мітинги, маніфестації, інші передбачені законодавством акції і, як крайній захід, страйки, в разі виникнення колективних трудових конфліктів захищає інтереси трудящих;

9) проводить фінансово-господарську діяльність відповідно до цілей та завдань ФПО;

10) сприяє членським організаціям у здійсненні професійної підготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу;

11) встановлює та розвиває зв’язки і співробітництво з профцентрами і громадськими організаціями областей України та інших держав, представляє профспілки області в Федерації профспілок України і міжнародних профспілкових об’єднаннях;

12) використовує засоби масової інформації для вираження і обґрунтування позицій профспілок, обміну досвідом профспілкової роботи тощо;

13) встановлює кількість і порядок виборів /делегування/ членськими організаціями своїх представників до складу Ради;

14) в період між конференціями вносить зміни до Статуту ФПО, Положення про статутну комісію;

 

15) приймає рішення про скликання конференції, затверджує дату її проведення, проект порядку денного, попередньо розглядає документи, які виносяться на розгляд конференції, встановлює норму представництва при обранні делегатів;

16) заслуховує інформації про роботу президії і комісій Ради, повідомлення статутної комісії;

17) заслуховує інформації керівників членських організацій про виконання ними рішень виборних органів ФПО;

18)  приймає рішення про дострокове припинення повноважень голови ФПО, заступників голови ФПО, голови та членів ревізійної і статутної комісій ФПО відповідно до цього Статуту;

19) приймає рішення з приводу звернень та апеляцій членських організацій до Ради;

20) скасовує прийняті президією чи головою ФПО рішення, які не відповідають законодавству, Статуту ФПО та рішенням її виборних органів;

21) звітує про свою діяльність перед конференцією;

22) здійснює інші повноваження за рішеннями конференції;

23) визначає основні принципи управління майном ФПО, порядок списання, передачі, перерозподілу, обміну, реалізації майна ФПО, затверджує інші нормативні документи з майнових питань.

Приймає рішення про відчуження будинків і споруд ФПО відповідно до Положення про порядок відчуження ( списання, передачі, перерозподілу, обміну, реалізації тощо) основних фондів (засобів), які належать на праві власності Федерації профспілок Волинської області та суб’єктам її підприємницької діяльності;

24) може делегувати окремі свої повноваження президії, голові Федерації профспілок області.

 

VIII. ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК ОБЛАСТІ

 

8.1. Виборним органом ФПО в період між засіданнями Ради є президія, яка підзвітна і підконтрольна Раді. Президія формується на термін повноважень Ради.

8.2. Обрання ( делегування) до складу президії та відкликання (заміни) її членів здійснюють виборні органи галузевих профспілок.

8.3. До складу президії входять голова Федерації, заступники голови ФПО за посадою, по одному представнику від обласної членської організації, територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості і один представник із членів Ради  від первинних профспілкових організацій, які є членськими організаціями ФПО.

8.4. Президія набуває статутних повноважень після підтвердження статутною комісією правомочності її членів і здійснює свої повноваження до обрання ( делегування ) нового складу президії.

8.5. Засідання президії проводяться не рідше ніж один раз в квартал за рішенням голови ФПО або на вимогу не менш як однієї третини членів президії за умови наявності їхнього письмового звернення до голови ФПО. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів президії.

8.6.Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні членів,  якщо інше не передбачено цим Статутом.

8.7. Повноваження президії Федерації профспілок області:

1) здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів профспілок в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян;

2) спрямовує свою діяльність на організацію виконання Статуту, рішень конференцій та пленумів Ради;

3) визначає тактику дій членських організацій відповідно до поточної суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, готує відповідні пропозиції для розгляду Радою, конференцією;

4) розглядає проекти і дає доручення про підписання угод між ФПО, організаціями роботодавців і їх об’єднаннями, державної влади та органами самоврядування, спрямованих на соціально-економічний та правовий захист членів профспілок;

5) приймає рішення про проведення масових акцій членських організацій відповідно до законодавства, в тому числі про проведення зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування та інших колективних дій, за умови, якщо відповідне рішення прийнято не менше як половиною членських організацій, приймає рішення про оголошення страйку;

6) приймає звернення до органів державної влади, органів самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій;

7) затверджує представників ФПО в комісіях, інших робочих органах, які утворюються відповідно до законодавства та за домовленістю сторін;

8)   приймає рішення про скликання пленумів Ради ФПО, вносить пропозиції щодо порядку денного і дати проведення пленуму;

9) готує до обговорення на конференціях, пленумах Ради ФПО проекти рішень, пропозиції;

10) за поданням голови ФПО затверджує структуру апарату ФПО;

11) домагається раціонального використання коштів Федерації профспілок області, розглядає матеріали ревізій і перевірок;

12) приймає рішення з питань користування, здачі в оренду, списання профспілкового майна;

13) координує діяльність постійно діючих комісій з проблемних напрямків діяльності Ради ФПО;

14) приймає рішення про нагородження Почесними грамотами ФПО, подає у встановленому порядку клопотання про відзначення членів профспілок державними і профспілковими нагородами та присвоєння почесних звань;

15) розглядає питання взаємодії з іншими профспілками, громадськими об’єднаннями та рухами;

16) встановлює розмір і затверджує порядок перерахування внесків членськими організаціями до ФПО на забезпечення статутної діяльності;

17) затверджує бюджет ФПО на поточний рік, заслуховує та затверджує звіти про його виконання;

18) приймає рішення про прийняття чи відмову в прийнятті організацій до складу ФПО та виключення з неї;

19) делегує представників ФПО до органів управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, заслуховує інформації про їхню діяльність;

20) заслуховує повідомлення Статутної, ревізійної комісій та приймає відповідні рішення;

21) організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу;

22)  приймає і звільняє в установленому законодавством порядку керівників підприємств, установ, організацій ФПО, укладає з ними контракти;

23) приймає рішення про делегування представників до складу Ради і Президії Федерації профспілок України, обирає делегатів на З’їзд ФПУ;

 24)  затверджує регламент президії;

25) заслуховує звіти членських організацій Федерації профспілок області  про виконання ними Статуту ФПО, рішень виборних органів ФПО;

 26) затверджує Статути підприємств, установ, організацій ФПО;

 27) заслуховує звіти про фінансово-господарську діяльність підприємств, організацій, установ ФПО;

 28) погоджує умови договорів ( угод) на оренду приміщень, що укладаються підприємствами ФПО;

29) приймає рішення про створення юридичних осіб, заснування кредитних спілок та їх ліквідацію відповідно до законодавства, затверджує установчі документи;

30) приймає рішення про списання, передачу, перерозподіл, обмін, реалізацію майна юридичними особами, створеними ФПО, в межах і порядку визначених Радою;

31) приймає рішення про звільнення голови, заступників голови ФПО у випадках, передбачених частиною другою статті 9.4. цього Статуту ( з інших підстав, у тому числі за власним бажанням), а також про відсторонення їх від роботи у випадках, передбачених законодавством України;

32) вносить на розгляд Ради пропозиції про дострокове припинення повноважень заступників голови ФПО, голів статутної і ревізійної комісій;

33) скасовує розпорядження голови ФПО та рішення керівників підприємств, установ, організацій ФПО, якщо вони суперечать законодавству України, Статуту ФПО, рішенням її виборних органів;

34) приймає рішення про проведення та підбиття підсумків обласних оглядів, спартакіад;

35) може делегувати окремі свої повноваження голові ФПО;

36) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності ФПО, якщо вони не є виключно компетенцією конференції або Ради.

8.8. Президія Федерації, голова ФПО мають право залучати профспілкових працівників і активістів, апарат ФПО до організації виконання рішень виборних органів ФПУ і ФПО, підготовки питань на засідання пленуму Ради, президії ФПО, надання допомоги в роботі профспілкових організацій, для розгляду звернень членів профспілок, конфліктних ситуацій тощо.

IX. ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК ОБЛАСТІ

9.1. Вищою посадовою особою Федерації профспілок області є голова ФПО, який одночасно є керівником виборних органів Федерації: Ради та президії ФПО. Голова ФПО представляє без доручення інтереси Федерації в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, об’єднаннях роботодавців, громадських організаціях та міжнародних профспілкових об’єднаннях та інших підприємствах, установах, організаціях.

Голова ФПО обирається на термін до 5 років з громадян України, є членом профспілки, яка входить до складу Федерації профспілок області.

9.2. Голова ФПО:

1) організовує роботу і несе відповідальність за виконання Статуту, рішень конференції, Ради, президії ФПО, укладених угод і договорів;

2) організовує надання практичної допомоги членським організаціям в їхній діяльності відповідно до статутних вимог та договірних умов;

3) приймає рішення з питань діяльності Федерації, які не є виключною компетенцією конференції ФПО, Ради або президії ФПО;

4) скликає президію, організовує підготовку необхідних матеріалів на конференцію, засідання Ради та президії ФПО;

5) проводить постійні консультації з членськими організаціями, інформує їх про прийняті ним рішення з поточних питань;

6) має право запиту від членських організацій інформації, необхідної для визначення позиції і прийняття рішень;

7)  в разі необхідності інформує Раду і президію ФПО про дотримання членськими організаціями положень цього Статуту та договорів;

8) в період між конференціями має право вносити пропозиції Раді про обрання, звільнення заступників голови ФПО, визначає їхні функції;

9) розпоряджається коштами ФПО відповідно до затвердженого президією ФПО бюджету, здійснює відповідну фінансову діяльність в межах коштів, наявних на рахунках та періодично звітується про їх використання;

10) вносить Раді чи президії ФПО пропозиції з питань користування та розпорядження майном профспілок і здійснює контроль за його ефективним використанням;

11) здійснює контроль за діяльністю підприємств, установ і  організацій ФПО, подає президії ФПО пропозиції про призначення і звільнення їх керівників, за дорученням президії підписує з ними контракти;

12)  підписує договори оренди нежилих приміщень ФПО та погоджує умови договорів оренди майнових об’єктів, що укладаються підприємствами, створеними ФПО;

13) формує з числа висококваліфікованих спеціалістів, що мають відповідну освіту і професійну підготовку, апарат ФПО відповідно до визначеної президією структури, в межах виділених бюджетом асигнувань затверджує штатний розпис;

14) визначає функціональні обов’язки працівників апарату, обслуговуючого персоналу ФПО, умови праці і стимулювання, приймає і звільняє їх з роботи. Організовує роботу апарату і несе відповідальність за її ефективність;

15) в разі необхідності вносить президії ФПО пропозиції про внесення змін і доповнень до Статуту Федерації;

16) укладає цивільно-правові договори й угоди, підписує організаційно-розпорядчі та фінансові документи ФПО;

17) головує на засіданнях Ради та президії і підписує їх рішення;

18) робить у відповідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені ФПО;

19) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

20) веде особистий прийом громадян;

21) розглядає скарги і заяви членів профспілок;

22) голова ФПО підзвітний і підконтрольний конференції, Раді, президії.

У разі відсутності голови ФПО його функції виконує перший заступник голови.

23) може виконувати інші повноваження, передані йому Радою, президією ФПО.

9.3. Голова Федерації та заступники обираються на конференції чи пленумі таємним або відкритим голосуванням більш як половиною голосів присутніх на них.

9.4. Звільнення голови ФПО, його заступників у зв’язку з закінченням термінів повноважень,  проводиться відповідно до норм трудового законодавства за рішенням конференції.

Звільнення голови ФПО, заступників голови ФПО за порушення норм Статуту  ФПО,  неналежне виконання посадових обов’язків, висловленням недовіри проводиться відповідно до законодавства України за рішенням Ради Федерації профспілок області, а звільнення за власним бажанням або внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає подальшому виконанню повноважень – за рішенням президії.

У разі звільнення голови ФПО, його заступників відповідно до частини першої та другої цієї статті вибори вказаних посадових осіб проводяться Радою на строк до наступної конференції.

X. МАЙНО І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФПО

10.1. ФПО є власником майна і коштів, набутих в порядку правонаступництва в різний час, за рахунок членських внесків різних рівнів, пожертвувань,  доходів від господарської діяльності ФПО, створених  нею підприємств, установ, організацій, одержаних від інших органів на підставах, не заборонених законом, а також інших легітимних надходжень. Майно ФПО є єдиним та неподільним і охороняється законодавством України та цим Статутом.

ФПО є правонаступником майна та коштів Волинської обласної ради профспілок.

ФПО може мати у власності кошти, цінні папери та майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності, – земельні ділянки, будинки, споруди, транспорт, обладнання й інвентар тощо, а також навчальні, культурно-освітні, санаторно-курортні, туристські, спортивні та інші заклади.

10.2. Майно ФПО є приватною власністю членських організацій, які входять до складу ФПО. Майно, активи та кошти ФПО не підлягають

розподілу між членськими організаціями та членами профспілок і використовуються для забезпечення виконання статутних завдань ФПО в інтересах членських організацій та членів профспілок.

10.3. Право володіння, користування й розпорядження майном, активами та коштами ФПО здійснюють її органи: конференція, Рада, президія, відповідно до цього Статуту.

На випадок припинення діяльності ФПО право власності майна реалізується конференцією. Рішення з майнових питань приймається двома третинами делегатів, що беруть участь в роботі конференції.

10.4. ФПО не несе відповідальності по майнових зобов’язаннях членів ФПО. Останні не є відповідальними по майнових зобов’язаннях ФПО.

10.5. Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності Федерації профспілок області гарантуються законодавством України.

Позбавлення прав власності ФПО, а також права володіння, користування майном, переданим у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законом.

10.6. Для здійснення статутної діяльності ФПО за рішенням Ради може створювати свої підприємства, організації, господарські товариства, фонди з правом юридичної особи, користуватися кредитом, отримувати від роботодавців, громадських та інших /в тому числі зарубіжних/ організацій безоплатно чи за плату основні фонди, майно, грошові кошти відповідно до законодавства.

10.7. ФПО неприбуткова організація і вся статутна діяльність ФПО проводиться за рахунок коштів, які складаються із членських внесків членських організацій, пасивних доходів та доходів, отримуваних з інших джерел, передбачених законодавством.

Власні кошти Федерації профспілок використовуються на здійснення її цілей і завдань, створення спеціальних фондів, надання матеріальної допомоги окремим членам профспілок, підготовку і перепідготовку профспілкових кадрів і активу, видавничу діяльність, утримання штатного апарату та інші витрати по бюджету, який формується згідно з заключеними договорами, затверджується рішенням президії ФПО.

10.8. Для забезпечення виконання Федерацією статутних завдань обласні членські організації відраховують Федерації внески у розмірі встановленому рішенням президії ФПО та договором, але не менше 2,5 відсотка, первинні  членські організації ФПО – не менше 20 відсотків.

10.9. У випадку невиконання членською організацією статутних вимог щодо сплати членських внесків без поважних причин президія ФПО має право рекомендувати Раді приймати рішення про зменшення квоти представництва в Раді.

10.10. Відповідно до Закону України “ Про оподаткування прибутку підприємств “:

  • членські організації перераховують кошти на здійснення статутної діяльності ФПО в вигляді: членських внесків, відрахувань на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів;
  • установи, організації та підприємства, створені за участю ФПО, перераховують кошти на здійснення статутної діяльності Федерації в вигляді: дивідендів,  безповоротної фінансової допомоги, у встановлених нормативними документами розмірах і порядку.
  • Встановити, що до загальнопрофспілкових витрат також відносяться:
  • матеріальна і нецільова благодійна допомога, допомога на оздоровлення, заохочення профактиву;
  • квіти, призи, сувеніри, відвідування хворих, суми виплат на придбання ліків, юридичні послуги, виплати з нагоди професійних свят та ювілейних дат.
  • Фінансово-господарську діяльність Федерації, її організацій, підприємств, товариств контролює ревізійна комісія Федерації профспілок Волинської області.

 

ХI. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФЕДЕРАЦІЇ

11.1. Втручання органів державної влади, громадських організацій у статутну діяльність Федерації не допускається, крім випадків, передбачених законами України.

11.2.Фінансовий контроль за коштами профспілок органами державної влади й місцевого самоврядування не здійснюється.

 

ХII. УМОВИ І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ

12.1. Зміни і доповнення до даного Статуту в період між конференціями можуть вноситись від президії на пленумі Ради ФПО.

12.2. Про зміни і доповнення до Статуту повідомляється в реєструючий орган.

 

ХІІІ. РЕВІЗІЙНА ТА СТАТУТНА КОМІСІЇ

13.1. Ревізійна комісія ФПО обирається конференцією і підзвітна їй.

13.2. Статутна комісія ФПО обирається  конференцією і підзвітна конференції і Раді.

13.3. Повноваження ревізійної і статутної комісій ФПО визначаються положеннями, які затверджуються конференцією.

 XIV. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ЛІКВІДАЦІЯ ФПО

14.1. Рішення про реорганізацію і ліквідацію ФПО приймається конференцією. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів, які беруть участь у роботі конференції, при наявності кворуму.

14.2. У випадку прийняття рішення про ліквідацію ФПО конференція призначає ліквідаційну комісію. Майно та кошти ФПО, що залишились після проведення всіх розрахунків, повернення кредитів, позичок та проведення інших обов’язкових платежів, спрямовується на цілі, які визначаються рішенням конференції.

14.3 Припинення, призупинення чи заборона діяльності Федерації як юридичної особи з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства. Рішення про примусовий розпуск ФПО не тягне за собою розпуску членських організацій, які входять до ФПО.

Ліквідація, припинення діяльності ФПО  вважається завершеною з моменту внесення запису про це до державного Реєстру.

14.4. Звільнення та працевлаштування відповідальних та технічних працівників апарату ФПО в цьому випадку проводиться у відповідності до законодавства України.

Posted by info