Ознайомлення з проектом територіальної угоди з метою надання профспілковим активом своїх пропозицій та зауважень

Проект

Територіальна угода

між Волинською обласною державною адміністрацією, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців та Федерацією профспілок області на 2016-2018 роки

м. Луцьк ________2016 року

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Територіальна угода (далі – Угода) укладена між Волинською обласною державною адміністрацією, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців та Федерацією профспілок Волинської області (далі – Сторони), від імені яких повноважними представниками проведені колективні переговори і погоджені положення цієї Угоди.

1.2. Угода укладена згідно з законами України “Про колективні договори і угоди”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про соціальний діалог в Україні”, “Про організації роботодавців їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” з метою спрямування спільних зусиль Сторін на забезпечення економічного розвитку області та високих соціальних стандартів життя громадян шляхом підвищення конкурентоздатності підприємств, забезпечення зростання рівня зайнятості населення, створення гідних умов праці.

1.3. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватись принципів соціального діалогу: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів, консультацій щодо укладення даної Угоди, чи внесення змін і доповнень до неї, а також при вирішенні, в межах своїх повноважень та чинного законодавства, питань, що стосуються соціально-економічних і трудових відносин.

1.4. Сторони визнають цю Угоду як чинний акт соціального діалогу, за яким визначаються основні принципи реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в області, регулюються норми соціального захисту найманих працівників, дії та відповідальність Сторін, упродовж часу дії Угоди.

1.5. Сторони домагатимуться включення окремих положень Угоди до комплексних і цільових програм економічного і соціального розвитку області та фінансового забезпечення цих положень під час формування проектів обласного та місцевих бюджетів.

1.6. Реалізація Угоди здійснюється з урахуванням Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року та прогнозних показників розвитку регіону, визначених програмами соціально-економічного та культурного розвитку області на 2015-2018 роки.

1.7. Положення Угоди розповсюджуються на підприємства (організації, установи) незалежно від форм власності. Її положення діють безпосередньо, є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами в області у відповідності до чинного законодавства.

1.8. Угода є основою для розроблення та укладання територіальних угод на міському (містах обласного значення) та районному рівнях.

1.9. Жодна із Сторін не може в односторонньому порядку призупинити виконання прийнятих на себе зобов’язань протягом встановленого терміну дії Угоди.

1.10. Зміни і доповнення до Угоди вносяться за взаємною згодою Сторін після попередніх консультацій та переговорів.

1.11. Угода набирає чинності з дня підписання та діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди.

ІІ. СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

2.1. У сфері економічних відносин та підвищення конкурентоспроможності виробництва

Сторони домовились спрямувати свої зусилля на:

2.1.1. Забезпечення прискореного економічного та соціального розвитку територій (село, місто, район, область) за рахунок впровадження структурних реформ, інновацій, залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій.

2.1.2. Технологічне оновлення промислового виробництва на основі впровадження передових енергозберігаючих і ресурсозберігаючих технологій, у тому числі за рахунок модернізації існуючих та введення в експлуатацію нових виробничих потужностей.

2.1.3. Покращення іміджу та інвестиційної привабливості регіону, формування ефективної фінансово-кредитної та інвестиційно-інноваційної інфраструктури, розроблення і впровадження систем управління якістю та інших систем управління.

2.1.4. Активізацію роботи у сфері стандартизації шляхом залучення представників Сторін до роботи в технічних комітетах та у робочих групах з розроблення технічних регламентів.

2.1.5. Створення умов для нарощення обсягів виробництва підприємствами легкої промисловості за рахунок їх технологічного переобладнання, налагодження виробництва нових видів виробів.

2.1.6. Зростання обсягів виробництва торфобрикетів, торфопалет (паливних гранул), збільшення частки їх експорту.

2.1.7. Реалізацію проектів, пов’язаних з будівництвом соціальної інфраструктури, поліпшення інвестиційного клімату та залученню інвестицій у будівельну галузь.

2.1.8. Забезпечення подальшого розвитку основних елементів інфраструктури аграрного ринку шляхом формування прозорих та ефективних каналів надходження продукції від виробника до споживача.

2.1.9. Прискорений розвиток та впровадження передових (інноваційних) технологій виробництва теплової енергії, встановлення приладів обліку тепла, води, реалізацію програм енергозбереження, орієнтованих на споживача.

      1. Здійснення щорічного моніторингу щодо створення в області ефективного контролю за якістю і безпекою харчових продуктів.

Вжиття заходів щодо створення торговельної мережі з екологічно чистою продовольчою продукцією.

2.1.11. Проведення консультацій з основних напрямів державної цінової і тарифної політики щодо:

– Соціальних наслідків проведення реформ у сфері природних монополій, у тому числі у житлово-комунальному господарстві;

– Мінімізації негативного впливу підвищення цін/тарифів на рівень життя населення та ефективність функціонування галузей;

– становлення цін/тарифів на продукцію (послуги) суб’єктів природних монополій, підприємств житлово-комунального господарства та послуги зв’язку на економічно обґрунтованому рівні.

2.1.12. На подальше облаштування українсько-польського та українсько-білоруського державного кордонів шляхом модернізації вже діючих пунктів пропуску, відкриття нових кордонних переходів, в тому числі, місцевого значення, будівництва автомобільних шляхів та відповідних об’єктів транспортної інфраструктури, створення транскордонних промислово-інвестиційних кластерів.

2.1.13. Включення представників сторін соціального діалогу до складу комісій з питань: приватизації, передачі у концесію, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну.

2.1.14. Перевірку виконання умов договорів купівлі-продажу майна державних підприємств, пакетів акцій, часток за період процесів приватизації.

2.1.15.Створення переліку, а в подальшому здійснення постійного моніторингу товарів, робіт, послуг, які закуповуються підприємствами всіх форм власності за межами України і можуть бути заміщені вітчизняними товаровиробниками.

2.1.16. Проведення консультацій за участю уповноважених представників від профспілок та роботодавців з метою обговорення необхідності приватизації стратегічних та бюджетоутворюючих підприємств, з метою недопущення негативних соціально-економічних наслідків для трудових колективів.

2.1.17. Здійснення дорадчих, консультативних та узгоджувальних функцій шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів Сторін соціального діалогу щодо проектів програм економічного та соціального розвитку і формування місцевого бюджету на відповідний рік, що передбачено ст. 18 Закону «Про соціальний діалог в Україні».

Волинська обласна державна адміністрація зобов’язується:

2.1.18. Реалізовувати державну політику у галузі сільського господарства шляхом:

– реалізації основних програм розвитку галузі, прийнятих в області;

– розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;

– залучення інвестицій, створення привабливих умов для приватного інвестування у тваринництво та галузь землеробства;

– сприяння розвитку крупно-товарних господарств на основі створення кластерів;

– запровадження практики укладання договорів між одноосібними господарствами (фізичними особами) – здавачами молока і молокопереробними підприємствами.

2.1.19. Надавати допомогу сільгоспвиробникам в отриманні строкових замовлень на їх продукцію для бюджетних установ та сприяти розвитку інфраструктури ринків збуту сільськогосподарської продукції через ярмарки та мережу підприємств споживчої кооперації.

2.1.20. Розробляти і впроваджувати обласні заходи боротьби з корупцією і хабарництвом, нелегальною та тіньовою зайнятістю.

2.1.21. Проводити роботу щодо виявлення фактів діяльності або бездіяльності посадових осіб, які спричинили перешкоди у роботі суб’єктів господарювання та призвели до погіршення умов їх функціонування. У разі виявлення таких фактів, вживати заходів до їх усунення в порядку, передбаченому законодавством.

2.1.22. Залучати представників об’єднань роботодавців та профспілок за поданнями їх керівних органів до роботи на громадських засадах як експертів, консультантів, конкурсних комісій, комісій з ліцензування окремих видів господарської діяльності на всіх рівнях управління в області з метою посилення громадського контролю за прийняттям рішень та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

2.1.23. Забезпечити підтримку малого та середнього бізнесу, впровадження програм фінансово-кредитної політики, спрощення доступу до об’єктів інфраструктури та оренди муніципального майна, залучення до участі в регіональних замовленнях.

2.1.24. Забезпечити підвищення якості адміністрування податку на додану вартість і прозорості його відшкодування, в тому числі вжиття заходів, спрямованих на щомісячне оприлюднення узагальнених даних:

– про співвідношення повернутого ПДВ до заявленого (підтвердженого);

– про обсяги автоматичного відшкодування ПДВ;

– про розмір неврегульованих вимог з відшкодування ПДВ;

– про розмір пені, сплаченої за затримку повернення ПДВ.

2.1.25. Сприяти стабільній роботі галузі житлово-комунального господарства та не допущенню втручання органів місцевого самоврядування в систему оплати праці підприємств галузі. Не допускати затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

2.1.26. Домагатися стійкого функціонування та подальшого розвитку транспортної мережі.

2.1.27. Залучати до участі у зустрічах, нарадах, засіданнях колегій, роботі консультативно-дорадчих органів з розгляду соціально-економічних питань представників профспілок області, галузевих профспілок, представників обласних та галузевих організацій роботодавців.

2.1.28. Для вирішення соціальних проблем у разі реорганізації закладів бюджетної сфери створювати відповідні комісії, до роботи яких залучати представників галузевої профспілки.

2.1.29. У зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я створити умови для працевлаштування, перенавчання за спеціальністю лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою працездатного віку. При необхідності організувати навчання лікарів (первинну спеціалізацію) при зміні лікарської спеціальності.

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців збов’язується:

2.1.30. Створювати в усіх сегментах економіки області необхідні умови для зовнішньоекономічної орієнтації, використання наявних можливостей від введення в дію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, запровадження зони вільної торгівлі, скасування візового режиму для українців.

2.1.31. Сприяти спрощенню митних процедур для виробників, які постійно працюють з Європейським Союзом. Надавати підтримку структурам, що беруть участь у європейському та транскордонному співробітництві.

2.1.32. Здійснювати моніторинг запровадження податкової системи і постійні консультації щодо необхідного корегування норм Податкового кодексу з врахуванням децентралізації влади і фінансів. Сприяти започаткуванню Офісу великих платників податків у . Луцьку з 1 січня 2016 року.

2.1.33. Сприяти стабільності цін на імпортні товари і послуги та валютного курсу гривні. Домогтися щоб усі волинські імпортери здійснювали розмитнення на Волинській митниці.

2.1.34. Досягти стабільності цін внутрішнього ринку. Здійснювати заходи щодо підтримки внутрішнього виробництва, зниження імпортозалежності;

2.1.35. Забезпечити прискорені темпи створення нових робочих місць,в першу чергу за рахунок створення умов для розвитку підприємств малого і середнього бізнесу, збільшення кредитування та поширення кооперації між суб’єктами малого і середнього бізнесу.

2.1.36. Залучати представників профспілкових організацій підприємств області до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до:

– статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;

– внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо.);

2.1.38. Надавати Сторонам соціального діалогу пропозиції щодо створення цивілізованого ринку сільськогосподарської продукції із збалансованою інфраструктурою, найбільш сприятливих умов ціноутворення, захисту від фінансових ризиків.

2.1.39. Вдосконалювати існуючі механізми регулювання цін на продукцію природних монополій на внутрішньому ринку.

2.1.40. Брати участь:

– у розгляді та узгодженні питань щодо призначення (звільнення) керівників державних та комунальних підприємств, членів обласних галузевих, міських і районних організацій роботодавців, що входять у структуру обласного об’єднання організацій роботодавців;

– у розробці пропозицій до проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, які пов’язані з перспективним розвитком і діяльністю господарського комплексу області та соціальним захистом населення.

2.1.41. Продовжити роботу щодо подальшої дерегуляції підприємницької діяльності шляхом скорочення документів дозвільного характеру, розширення підстав для застосування декларативного принципу, скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, запровадження принципу безстроковості дії ліцензії.

2.1.42.Сприяти удосконаленню законодавства та системи стандартизації, розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та у сфері енергоефективності, впровадженню відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Федерація профспілок Волинської області зобов’язується:

2.1.43. Брати участь у розробці щорічних програм економічного та соціального розвитку області, сприяти їх реалізації.

2.1.44. Домагатися від роботодавців укладання колективних договорів на підприємствах усіх форм власності, в яких передбачати заходи щодо розвитку виробництва, підвищення його ефективності та конкурентоспроможності.

2.1.45. Здійснювати контроль за дотриманням у трудових колективах чинного законодавства у сфері соціально-економічних відносин згідно з повноваженнями, визначеними Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, відповідних норм Генеральної, галузевих та територіальної угод.

2.1.46. Надавати безкоштовну юридичну допомогу працівникам, трудовим колективам, проводити навчання профактиву, працівників господарських органів з питань чинного законодавства, що регулює соціально-економічні, виробничі та трудові відносини.

2.1.47. Проводити у трудових колективах спільно з обєднаннями організацій роботодавців роботу щодо залучення працівників до управління виробництвом, вирішення проблем підвищення його ефективності і продуктивності праці, якості продукції, зменшення її собівартості.

2.1.48.Спільно з роботодавцями розвивати трудове суперництво на підприємствах, поширювати його передовий досвід. Створювати умови для відновлення наставництва.

2.1.49. Забезпечувати разом з регіональним відділенням Фонду державного майна України по Волинській області та обласним об’єднанням організацій роботодавців надання консультацій профспілковим представникам за спеціальними програмами з метою забезпечення їх кваліфікованої участі у роботі органів управління акціонерних товариств регіону.

2.1.50. Інформувати Управління Держпраці у Волинській області про ухилення від укладення колективних договорів або не виконання умов колективних договорів згідно з ст. 20 Закону України «Про колективні договори та угоди» для складення протоколів про адміністративне правопорушення.

2.2. У сфері зайнятості населення, збереження та розвитку трудового потенціалу

Сторони домовилися:

2.2.1. Сприяти розвитку національної системи кваліфікацій, у тому числі удосконаленню кваліфікаційних характеристик, розробленню професійних стандартів.

2.2.2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій створювати умови для забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах).

2.2.3. Вживати заходів для зростання щороку рівня зайнятості населення віком 15-70 років не менш як на 0,8 відсотка.

2.2.4. Вживати заходів для зменшення щорічного рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15-70 років), не менш як на 0,5 відсотка.

2.2.5. Визначити сфери можливого застосування незайнятого населення в загальнодержавних оплачуваних роботах.

2.2.6. Розширювати сфери застосування праці у сільській місцевості, в тому числі за рахунок розвитку обслуговуючих кооперативів, фермерства, сімейного бізнесу, зеленого туризму, народних промислів. Визначити шляхи поступового збалансування попиту та пропозицій на ринку праці та можливості економічного стимулювання роботодавців, що створюють робочі місця у сільській місцевості.

2.2.7. Сприяти освітньому та інтелектуальному розвитку обдарованих дітей.

2.2.8. Надавати перевагу у працевлаштуванні на вакантні посади молодим спеціалістам, які закінчили вищі навчальні заклади.

2.2.9. Забезпечити функціонування шкільних автобусів, регулярного (безкоштовного) підвезення дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до місця навчання і додому.

2.2.10. Вживати заходів щодо зміни підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою на основі впровадження прогнозу тенденцій розвитку (та потреб) економіки регіону.

2.2.11. Сприяти розвитку дошкільної освіти шляхом розбудови мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності та навчально-виховних комплексів (школа-садок) з урахуванням демографічних і економічних реалій, дотримання вимог щодо підвищення якості освіти.

2.2.12. Здійснювати щоквартальне комплексне вивчення стану ринку праці в регіоні. Проблемні питання щодо стану ринку праці в області, та можливі шляхи їх вирішення розглядати на засіданнях обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення.

2.2.13. З метою підвищення престижу актуальних для регіонального ринку праці професій та кваліфікації працівників сприяти проведенню міських і районних конкурсів професійної майстерності, міських та районних ярмарок вакансій, семінарів, виїзних консультативних зустрічей, у т.ч. для випускників вищих навчальних закладів області.

2.2.14. Розглядати на засіданнях колегії облдержадміністрації виконання заходів Програми зайнятості населення Волинської області. За підсумками року інформувати соціальних партнерів про виконання програми зайнятості населення та стан ринку праці області, забезпечувати їх аналітичними матеріалами.

Волинська обласна державна адміністрація зобовязується:

2.2.15. Використовувати весь комплекс соціального і правового захисту, встановленого законодавством військовослужбовцям та їх сім’ям, які призвані під час мобілізації, та беруть участь в Антитерористичній операції та сім’ям загиблих учасників АТО, Революції Гідності.

2.2.16. Аналізувати діяльність суб’єктів господарської діяльності, що надають посередницькі послуги з метою працевлаштування громадян, у тому числі за кордоном.

2.2.17. Вживати дієвих заходів щодо активізації роботи комісій місцевих органів виконавчої влади та самоврядування з питань легалізації зайнятості та заробітної плати.

2.2.18. Сприяти створенню умов щодо надання виробничої бази для проходження учнями професійно-технічних навчальних закладів виробничої практики.

2.2.19. Спрямувати роботу на створення умов для підвищення професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.

2.2.20. Сприяти професійній реабілітації та зайнятості інвалідів, які бажають працювати, згідно з чинним законодавством.

2.2.21. Вживати заходи щодо зменшення обсягів неформальної зайнятості та легалізації трудових доходів для більш ефективного використання коштів на соціальну підтримку громадян, які її дійсно потребують.

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців зобов’язується:

2.2.22. Сприяти підвищенню конкурентоспроможності трудових ресурсів, запровадженню кредитної системи професійної освіти і навчання сумісної з європейськими кредитними системами вищої та професійної освіти.

2.2.23. Здійснювати обов’язкове працевлаштування випускників професійних училищ, технікумів і вузів, що навчалися за заявками і направленнями підприємств.

2.2.24. Забезпечувати бронювання необхідної кількості робочих місць на підприємствах, в організаціях та установах для працевлаштування осіб, які не спроможні скласти конкуренції на ринку праці, зокрема, випускників загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, а також молоді, якій надається перше робоче місце.

2.2.25. На паритетних засадах з представниками органів державної влади і місцевого самоврядування, професійних спілок, їх об’єднань та інших організацій найманих працівників брати участь у роботі координаційних комітетів сприяння зайнятості населення.

2.2.26. Рекомендувати надавати працівникам, які одержали не пізніше ніж за 2 місяці попередження про звільнення, вільний від роботи час для пошуку нового місця працевлаштування, але не менше ніж 8 годин на місяць, з оплатою не менше 2/3 тарифної ставки (окладу). Конкретні умови надання такої можливості визначаються у колективному договорі.

2.2.27. Сприяти включенню до колективних договорів заходів щодо проведення робіт по створенню на підприємствах, в установах та організаціях сприятливих економічних та соціальних умов для демобілізованих із зони АТО військовослужбовців, захисту їх від безробіття, забезпечення гарантій щодо професійного навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки. Розвивати систему професійної орієнтації і психологічної підтримки учасників бойових дій в зоні АТО, які частково втратили працездатність і не можуть на рівних конкурувати на ринку праці.

2.2.28. Розвивати систему професійної орієнтації молоді, у тому числі професійної орієнтації учнів, підвищення її мотивації до трудової діяльності за професіями і спеціальностями, затребуваними на ринку праці. Сприяти здійсненню заходів щодо створення роботодавцями додаткових робочих місць для працевлаштування молодих фахівців робітничих та інженерних професій.

2.2.29. Здійснювати заходи щодо максимального наближення підготовки майбутніх спеціалістів до вимог виробництва, розвитку технічної освіти в традиційних інженерних галузях, оновленню матеріально-технічної бази вищих технічних навчальних закладів.

2.2.30. Створювати необхідні умови для продуктивної і вільно обраної зайнятості шляхом здійснення заходів щодо регулювання ринку праці.

2.2.31. Вивільнення працівників проводити у відповідності до чинного законодавства. Проводити консультації з профспілками з метою пом’якшення наслідків масового вивільнення працівників. Рекомендувати керівникам підприємств спільно з профспілками розробляти заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню, у разі невідворотності масових вивільнень.

2.2.32. Узгоджувати розвиток ринку освітніх послуг з реальними потребами кадрового забезпечення регіонального ринку праці на середньо та довгостроковий період.

Федерація профспілок Волинської області зобов’язується:

2.2.33. Брати участь у розробці та реалізації програм зайнятості населення, а також в роботі обласної тристоронньої соціально-економічної ради та координаційного комітету сприяння зайнятості населення.

2.2.34. Здійснювати громадський контроль за виконанням законів, інших нормативноправових актів з питань праці та зайнятості.

2.2.35Уживати заходів щодо недопущення масового вивільнення працівників на підприємствах, в установах та організаціях області. Вносити у разі потреби пропозиції відповідним органам виконавчої влади та роботодавцям про перенесення строків, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з масовим вивільненням працівників, які є обов’язковими для розгляду.

2.2.36. Сприяти працівникам, які попереджені про наступне звільнення відповідно до п.1 ст.40 КЗпП України, у разі перегляду у цей час на підприємстві форм, систем, розмірів оплати праці, забезпеченню підвищення тарифних ставок (посадових окладів) у порядку, що встановлюється на підприємстві.

2.2.37. Здійснювати представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а у разі необхідності – у судових органах. Делегувати своїх представників для участі у роботі примирних комісій та інших органів, які розглядають колективні трудові спори.

2.2.38. Вжити заходів щодо усунення порушень законодавства про працю роботодавцями при вивільненні працівників, у необхідних випадках представляти їх інтереси в органах, що розглядають трудові спори.

2.2.39. Представляти інтереси працівників підприємства-боржника у комітеті кредиторів під час оформлення процедури банкрутства.

ІІІ. У сфері оплати праці та трудових відносин

Сторони вважають за необхідне удосконалювати національні стандарти оплати праці найманих працівників та гармонізувати їх із соціальними стандартами, закріпленими Європейською соціальною хартією, створювати середній клас в Україні як основу розвиненого економічного суспільства.

Сторони домовилися:

3.1. Забезпечити щорічне зростання середньої заробітної плати в області відповідно до показників обласної програми соціально-економічного розвитку (але не нижче за рівень інфляції).

3.2. Сприяти за період з 2016 по 2018 рік середньорічному зростанню реальної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж зростання реального внутрішнього валового продукту.

3.3. Конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення встановлюються в галузевих угодах і колективних договорах.

3.4. Забезпечити встановлення розміру посадового окладу техніка (без категорії) не нижче рівня місячної ставки кваліфікованого робочого третього розряду.

3.5. Запроваджувати дієві ринкові стимули щодо зростання у структурі доходів населення питомої ваги дивидентів, рентних платежів, доходів від власності (у т.ч. власності на землю) тощо.

3.6. Домагатися на законодавчому рівні посилення відповідальності власників і роботодавців за несвоєчасну виплату заробітної плати та недотримання гарантованого рівня заробітної плати;

3.7. Несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати кваліфікувати як грубе порушення законодавства про працю та цієї Угоди і вживати спільних невідкладних заходів відповідно до законодавства.

3.8. Використовувати, у межах своїх повноважень, усі можливості для своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню.

3.9. Встановити у відповідності до Генеральної угоди перелік видів та мінімальних розмірів доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів та посадових окладів працівників об`єднань, підприємств та організацій, які мають міжгалузевий характер, для встановлення в колективних договорах (додаток № 1).

3.10. Сприяти своєчасному проведенню індексації заробітної плати у зв’язку із зростанням індексу споживчих цін згідно з чинним законодавством.

3.11. При затвердженні економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, що надають підприємства, встановлювати норми оплати праці відповідно до норм Генеральної і галузевої угод із застосуванням нормативів чисельності.

3.12. Запропонувати Управління Держпраці у Волинській області надавати щокварталу соціальним партнерам інформацію щодо кількості наданих приписів стосовно несвоєчасної виплати заробітної плати та про заходи впливу до керівників підприємств, які не виконали приписи.

3.13. Забезпечувати підготовку і розміщення інформації в ЗМІ, проводити засідання «круглих столів» щодо негативних наслідків тіньових трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах».

3.14. Домагатися створення у кожному трудовому колективі, з чисельністю 15 осіб, комісії по трудових спорах з метою своєчасного розгляду спірних питань.

3.15. Визнати для підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які е підписантами Територіальної угоди, норми Генеральної і галузевих угод у сфері трудових відносин, режиму праці та відпочинку, оплати праці, як мінімальні гарантії, обовязкові, при укладанні колективних договорів й угод.

3.16. Організовувати та проводити щорічно за участю обласної державної адміністрації, обласного обєднання організацій роботодавців і Федерації профспілок області заходи до «Всесвітнього Дня дій за гідну працю» (7 жовтня) і «Міжнародного Дня боротьби з бідністю (17 жовтня).

Волинська обласна державна адміністрація зобов’язується:

3.17. Здійснювати державний контроль щодо реалізації прав і гарантій працівників у сфері зайнятості та оплати праці. Уживати ефективних заходів щодо ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення мінімальних гарантій у сфері оплати праці.

3.18. Щокварталу проводити моніторинг показників заробітної плати в розрізі галузей економіки області і своєчасності її виплати та обговорювати результати моніторингу на колегії облдержадміністрації.

3.19. Продовжувати практику заслуховування на засіданнях обласної комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат звітів керівників і власників підприємств, які не дотримуються чинного законодавства з оплати праці та допускають зростання заборгованості по платежах з єдиного соціального внеску.

3.20. Погоджувати та контролювати контракти, які укладаються з керівниками підприємств державної та комунальної власності.

3.21. При створенні Центрів первинної медико-санітарної допомоги оплату праці працівників вказаних закладів здійснювати в залежності від обсягів та якості виконаної роботи по охороні здоров’я закріпленого населення, як це передбачено Концепцією реформування галузі.

3.22. Здійснювати відшкодування заборгованості з різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги у випадку затвердження органами місцевого самоврядування тарифів, що не відповідають економічно обґрунтованим за рахунок коштів відповідного бюджету.

3.23. На запит Федерації профспілок області надавати інформацію про стан фінансування з бюджету витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери та обсяги заборгованості із заробітної плати і вжиті заходи щодо їх зменшення.

3.24. У межах повноважень та передбачених бюджетних асигнувань рекомендувати органам місцевого самоврядування:

при підведенні підсумків виконання бюджетів розглядати можливість спрямування частини прибутків місцевих бюджетів на встановлення доплат і надбавок до заробітної плати працівникам бюджетних установ.

3.25. При формуванні місцевих бюджетів розглядати питання щодо передбачення коштів на надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства, які мають заборгованість із заробітної плати перед працівниками, та підприємствам громадського транспорту, що здійснюють перевезення пільгових категорій населення.

3.26. Вважати однією з обов’язкових умов затвердження інвестиційних проектів реконструкції промислових і господарських об’єктів встановлення на таких виробництвах рівня заробітної плати не нижче прогнозного середньообласного та відповідного середньогалузевого показника по Україні.

3.27. Систематично оприлюднювати в ЗМІ органів виконавчої влади і профспілок інформацію щодо вжитих облдержадміністрацією та профспілками заходів стосовно стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати, а також щодо проведених Територіальною державною інспекцією з питань праці перевірок дотримання чинного законодавства з оплати праці на підприємствах усіх форм власності й господарювання та про їх результати.

3.28. Контролювати забезпечення гендерної рівності в оплаті праці, працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці кадрів.

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців зобов’язується:

3.29. Здійснювати моніторинг у сфері нормування праці, забезпечувати розробку, перегляд, доповнення і затвердження норм праці у відповідності із сучасним рівнем техніки, технології виробництва та праці, а також узагальнювати і поширювати передовий досвід в цьому напрямку.

3.30. Домагатися зростання темпів реальної заробітної плати відповідно до темпів зростання обсягів виробництва та продуктивності праці. Сприяти ефективності використання фонду робочого часу.

3.31. Встановлювати в колективних договорах конкретні терміни виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів. Дотримуватися розміру виплаченої заробітної плати (авансу) за відповідну частину відпрацьованого місяця не може бути меншим 40 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) працівника.

3.32. Надавати в тижневий термін з часу звернення виборного профспілкового органу інформацію з питань умов та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод.

3.33. Передбачати при виникненні заборгованості з виплати заробітної плати у колективних договорах конкретні зобов’язання щодо термінів її погашення.

3.34. Надавати у разі затримки виплати заробітної плати працівникам на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до статті 45 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, а на вимогу працівника – відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України “Про оплату праці”.

3.35. Вживати заходів щодо укладання колективних договорів і забезпечення їх повідомної реєстрації в місцевих органах виконавчої влади.

3.36. Привести мінімальні розміри діючих тарифних ставок, окладів у відповідність з вимогами чинного законодавства України, нормами Генеральної, галузевих і територіальної угод.

3.37. Забезпечувати через колективні договори на підприємствах всіх форм власності виконання вимог:

– ст. 97 КЗпП України про першочерговість виплати заробітної плати;

– ст. ст. 33, 34 Закону України «Про оплату праці» щодо здійснення індексації заробітної плати у зв’язку з інфляцією та її компенсації за затримку виплати.

3.38. Забезпечити повне виконання обов’язку щодо офіційного документального оформлення фактичних трудових відносин з працівниками та виплати їм заробітної плати, збереження та передачі до архівних установ документів особового складу.

Федерація профспілок Волинської області зобов’язується:

3.39. Здійснювати громадський контроль за додержанням на підприємствах, в установах та організаціях законодавства про працю, в тому числі за виконанням договірних гарантій з оплати праці та своєчасністю виплати заробітної плати.  Передбачати відповідні зобов’язання з оплати праці в угодах і колективних договорах.

3.40. Надавати безкоштовні консультації та правову допомогу працівникам членам профспілок у захисті їх прав з питань оплати праці, зокрема щодо складання позовів, представляти їх інтереси у комісіях по трудових спорах і судах.

3.41. Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації законодавства з питань оплати праці та інформувати Сторону власників для вжиття відповідних заходів.

3.42. Ініціювати укладання колективних договорів на підприємствах, де діють профспілкові організації та забезпечити включення до колективних договорів положень, які стосуються встановлення розмірів тарифних ставок (окладів) робітників, які виконують просту некваліфіковану роботу, а також робітників першого тарифного розряду відповідно до чинного законодавства.

3.43. Рекомендувати для включення до територіальних угод та колективних договорів питання щодо:

–  норм стосовно темпів зростання середньої заробітної плати.

 – норм стосовно мінімальних рівнів в оплаті праці у позабюджетній сфері.

– заходів, спрямованих на збільшення частки оплати праці в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг.

– умов та порядку виплати додаткової компенсації у разі несвоєчасності або неповноти виплати заробітної плати не бюджетної сфери.

 – забезпечення нарахування компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати та своєчасну виплату такої компенсації працівникам.

– забезпечення дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати під час затвердження відповідних бюджетів.

3.43. Ініціювати звернення до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, органів прокуратури та суду щодо порушення прав на оплату праці працівників – членів профспілок, здійснювати представництво інтересів трудящих в цих органах.

3.44. Делегувати своїх представників та брати активну участь в роботі обласної, міських і районних комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності.

 3.45. У питаннях реалізації прав на своєчасну і у повному обсязі оплату праці взаємодіяти з органами виконавчої влади, державного нагляду. Інформацію щодо ініційованих профспілками подань за фактами виявлених порушень подавати Стороні власників, у міру потреби, але не рідше ніж раз на півроку.

ІV. Охорона праці і здоровя, умови праці

та відпочинку працюючих

Сторони домовилися:

4.1. Забезпечувати реалізацію державної політики в сфері охорони праці, спрямовану на збереження життя і здоров’я працюючих.

4.2. Забезпечити функціонування «Системи управління охороною праці та безпечною життєдіяльністю населення області».

4.3. Надавати допомогу підприємствам, установам і організаціям у проведенні періодичної атестації робочих місць за умовами праці, розробці та впровадженні системи управління охороною праці і реалізації комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

4.4. Здійснювати контроль за забезпеченням працюючих оздоровчим харчуванням, наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

4.5. Рекомендувати встановлювати у колективних договорах:

– Особливості регулювання робочого часу та відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з обслуговуванням населення та об’єктів підвищеної небезпеки.

– Для працівників підприємств, установ і організацій, зайнятих на роботах з умовами праці в одну зміну, встановлювати тривалість робочого часу, який не перевищує 40 годин на тиждень. У випадку перевищення цієї норми, у тому числі при застосуванні підсумованого обліку робочого часу

забезпечувати підвищену компенсацію більшої тривалості роботи відповідно до законодавства.

– Встановлення за фінансової можливості, скороченого на одну годину робочого дня або 4-деного робочого тижня із збереженням заробітку для жінок, які мають дітей у віці до 14 років та дітей-інвалідів.

– Забезпечення відповідності локальних Правил внутрішнього трудового розпорядку чинному законодавству та особливостям діяльності підприємства, установи, організації. Не допускати зменшення видів часу відпочинку та їх тривалості, ведення необумовлених колективним договором тривалих перерв в роботі, необґрунтованого залучення до понаднормових робіт та робіт у вихідні і святкові дні, підвищення інтенсивності праці за рахунок зниження чисельності працівників.

4.6. Підтримувати та заохочувати ініціативи щодо поширення екологічно чистих технологій.

4.8. Рекомендувати сторонам колективних договорів під час їх укладання передбачати можливість створення медичної служби на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працюючих більше 500 чоловік.

4.9. Забезпечувати щорічне проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці з метою привернення уваги до питань охорони праці, зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності в області.

4.10. Сприяти профілактиці епідемії ВІЛ-інфекції на робочих місцях. Брати участь у широкому інформуванні та запобіганні інфікуванню ВІЛ серед працюючих. Формувати толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих. Розвивати форми соціальної підтримки і допомоги ВІЛ-інфікованих працівників і їх родин.

4.11. Щоквартально розглядати на колегіях облдержадміністрації питання про стан охорони праці, аварійності, травматизму та захворюваності на підприємствах, в організаціях та установах та безпечної життєдіяльності в регіоні. За результатами такого розгляду розробляти заходи, спрямовані на поліпшення стану безпеки та умов праці.

4.12. Сприяти створенню територіальних центрів з надання послуг малому та середньому бізнесу з охорони праці.

4.13. Систематично аналізувати, висвітлювати у засобах масової інформації питання охорони праці, екологічної безпеки, матеріали розслідувань нещасних випадків та причини аварій, порушень гігієни, безпеки праці та виробничого середовища.

Волинська обласна державна адміністрація зобов’язується:

4.14. Здійснювати державний контроль в межах своїх повноважень за дотриманням підприємствами і організаціями законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

4.15. Передбачати в місцевих бюджетах кошти на охорону праці працівників бюджетної сфери з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації.

4.16. Підвищувати ефективність надання організаційно-методичної, консультативної допомоги закладам сільської мережі охорони здоров’я обласними фахівцями. Забезпечити надання якісної медичної допомоги у сільській місцевості.

4.17. Сприяти комплектації амбулаторій сімейної медицини лікарями, фельдшерсько-акушерські пункти-медичними працівниками та організувати систематичне підвищення їх кваліфікації.

4.18. Сприяти забезпеченню проведення медичних оглядів педагогічних працівників бюджетних установ.

4.19. Здійснювати через природоохоронні органи державний контроль за дотриманням підприємствами і організаціями законодавства про охорону навколишнього середовища та сплатою ними в установленому порядку платежів за забруднення довкілля.

4.20. Сприяти проведенню наукових досліджень, що скеровані на профілактику професійних захворювань, аналізувати стан профзахворюваності в області та з метою усунення впливу шкідливих факторів на працюючих виявляти підприємства, на яких є випадки профзахворювань.

4.21. Контролювати розробку та реалізацію заходів щодо зменшення викидів забруднювальних речовин (твердих частинок, двоокису сірки, окисів азоту) та парникових газів в атмосферу, вживати заходів щодо організації пунктів прийому та зберігання малих хімічних джерел струму (батарейок), приладів та обладнання, які містять ртуть.

4.22. Забезпечувати своєчасну підготовку підприємств житлово-комунального господарства та бюджетних установ області до роботи в осінньо-зимовий період, передбачати в обласному бюджеті кошти на фінансування відповідних заходів.

4.23. Продовжувати підтримувати в активному режимі електронну базу даних щодо динаміки змін стану здоров’я працюючих в важких та шкідливих умовах праці на підприємствах області.

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців збов’язується:

4.24. Дотримуватися виконання законодавства з охорони праці та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення стану безпеки та гігієни праці на виробництві.

4.25. Забезпечувати на підприємствах:

– Повне фінансування заходів, спрямованих на поліпшення стану безпеки та гігієни праці на виробництві.

– Проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до

нормативних актів, надання пільг та компенсацій працівникам за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

– Своєчасну організацію та проведення медичних оглядів працівників за рахунок роботодавців.

4.26. Створювати служби або призначати відповідальних осіб з охорони праці на підприємствах усіх форм власності.

4.27. Сприяти створенню необхідних умов для роботи представників профспілок з питань охорони праці, уповноважених трудових колективів.

4.28. Здійснювати медичне обслуговування та лікування ветеранів праці підприємств в медичних закладах, які частково фінансуються цими підприємствами на умовах, передбачених у колективних договорах.

4.29. Створювати безпечні і здорові умови праці, забезпечувати працівників санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального захисту згідно з чинними нормативами. Вживати заходів щодо профілактики виробничого травматизму та профзахворювань. Проводити навчання з працівниками з питань безпечної організації праці на кожному робочому місці і постійно контролювати виконання ними вимог інструкцій з питань охорони праці.

4.30. Неухильно дотримуватися норм екологічної безпеки, вимог природоохоронного законодавства та своєчасно вносити плату за природокористування.

4.31. Виконувати вимоги санітарно–побутових і ветеринарно-технічних правил, своєчасно збирати, утилізувати і захоронювати промислові, побутові та інші відходи, дотримуються вимог і правил благоустрою прилеглих територій.

4.32. Здійснювати контроль за виконанням Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” і дотримання медичних висновків щодо раціонального працевлаштування працюючих в шкідливих умовах праці.

Федерація профспілок Волинської області зобов’язується:

4.33. Відстоювати права працівників на безпечні умови праці. Домагатися спільно з роботодавцями включення у колективні договори зобов’язань, які б забезпечували безпечне виробництво, поліпшували умови праці, екологічну безпеку, передбачивши їх фінансування.

4.34.Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства з питань охорони праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та соціально-побутових умов, обранням громадських інспекторів з питань охорони праці, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту і вносити відповідні подання керівникам підприємств.

4.35. Забезпечувати контроль за правильністю та обґрунтованістю надання пільг і компенсацій за роботу у шкідливих і небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної здоровю працівника.

4.36.Організувати безперешковний доступ до робочих місць представників відповідної профспілки для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про охорону праці. Забезпечувати участь представників профспілок у розслідуванні кожного нещасного випадку на виробництві та розробленні заходів щодо їх попередження, протистояти необґрунтованому звинуваченню потерпілих.

4.37. Не допускати притягнення до відповідальності працівників внаслідок вчинених ними належним чином дій щодо захисту своїх прав з питань охорони праці, або працівників, які відмовились від виконання роботи чи залишили роботу і мали достатні підстави вважати, що вона становить безпосередню й серйозну небезпеку для їх життя чи здоров’я, життя та здоров’я інших людей.

4.38. Брати участь у роботі комісій з питань вирішення спорів при управлінні та відділеннях виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

4.39. Брати учать у роботі комісій із соціального страхування підприємств при вирішенні питань щодо трудових рекомендацій, у тому числі для працюючих інвалідів, призначення допомоги у випадках тимчасової непрацездатності та розслідування обставин побутових травм працівників.

4.40.  У разі відмови роботодавців усунути порушення трудового законодавства, ініціювати розгляд цих питань відповідними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, з метою вжиття ними відповідних заходів реагування або звернення до суду.

4.41. Надавати консультації та безоплатну правову допомогу потерпілим працівникам і членам сімей загиблих з питань своєчасного і повного відшкодування власником шкоди, заподіяної здоров’ю працівників на виробництві.

4.42. Брати участь у спільних з органами державного нагляду перевірок щодо дотримання правил та норм з питань охорони праці, видачі та якості спецодягу, засобів індивідуального захисту, санітарно-гігієнічних умов праці та своєчасно вносити відповідні подання у разі систематичного порушення роботодавцем вимог зазначених нормативних актів.

4.43. Контролювати виконання положень територіальної Угоди, колективних договорів та своєчасно вносити державним органам управління і органам державного нагляду за охороною праці та умовами праці відповідні подання у разі систематичного порушення роботодавцем вимог зазначеної угоди та договорів.

4.44. Активізувати роботу профспілкових організацій щодо широкої профілактики ВІЛ-інфекції на робочих місцях, інформування, запобігання інфікування ВІЛ та толерантного ставлення до інфікованих серед працюючих.

4.45. Вимагати спрямування коштів на охорону праці в обсязі не менше законодавчо встановленого мінімального рівня витрат на охорону праці та коштів, визначених відповідним колективним договором.

4.46. Спільно з роботодавцями вишукувати фінансові можливості надання матеріальної допомоги на лікування та на поховання у випадку смерті працівника, або близьких родичів (подружжя, дітей) внаслідок СНІД.

V. У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

5.1. Соціальний захист працівників і задоволення

духовних потреб населення

Сторони домовилися:

5.1.1. Охоплювати соціальною підтримкою найбільш соціально-вразливі верстви населення при посиленні адресності надання соціальних допомог.

5.1.2. Удосконалювати процес надання пільг населенню шляхом забезпечення прозорості, орієнтації на якісну соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення (у т. ч. з реабілітації та соціального залучення інвалідів до процесів суспільного розвитку).

5.1.3. Створювати умови для підвищення тривалості життя шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку, пропаганди здорового способу життя.

5.1.4. Використовувати потенціал соціальних служб регіону для соціального залучення осіб з інвалідністю, самотніх людей похилого віку, бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, до суспільного життя та соціально-економічного розвитку регіону.

5.1.5. Сприяти запровадженню програм недержавного пенсійного забезпечення працівників підприємств з внесенням відповідних змін до колективних договорів, проведення роз’яснювальної роботи серед населення та роботодавців. Надавати пропозиції щодо вдосконалення правових норм та внесення змін стосовно принципів недержавної пенсійної системи.

5.1.6.  Створювати умови для підвищення рівня забезпеченості житлом громадян, у т.ч. шляхом:

– будівництва доступного житла, зокрема житла для молоді, з поступовим збільшенням житлового будівництва;

– іпотечного кредитування та отримання житла.

5.1.7. Опрацювати механізм залучення профспілок до участі у державному контролі (нагляді) за цінами на споживчі товари та послуги.

5.1.8. Рекомендувати передбачати під час укладання колективних договорів включення положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників.

5.1.9. Сприяти залученню недержавних благодійних організацій до надання соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам та створенню будинків нічного перебування для бездомних осіб.

5.1.10. Не допускати, без погодження з профспілками, продажу та перепрофілювання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, баз відпочинку та санаторіїв-профілакторіїв.

5.1.11. Формувати та забезпечувати виконання програми ремонтно-реставраційних робіт по відновленню пам’яток архітектури Волинської області.

5.1.12. Вживати заходів щодо своєчасної виплати стипендій голови облдержадміністрації перспективним обдарованим спортсменам.

5.1.13. Здійснювати подальший розвиток нових альтернативних форм сімейного виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

5.1.14. Забезпечувати відповідно до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, відкритість і прозорість та своєчасність проведення тендерних процедур на закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку дітей.

5.1.15. Контролювати правильність встановлення та застосування тарифів на послуги природних монополій: житлово-комунального господарства, громадського транспорту, зв’язку. Такі рішення приймати після проведення попередніх переговорів представників Сторін та визначення економічної обґрунтованості планових витрат із одночасним впровадженням заходів щодо соціального захисту населення.

5.1.16. Сприяти збереженню мережі оздоровчих таборів для дітей, учнівської та студентської молоді, позашкільних установ, закладів спорту, культури й мистецтва, організації і діяльності дитячих та молодіжних громадських спортивних, культурних, військово-патріотичних об’єднань та установ, спрямованих на всебічний розвиток і виховання підростаючого покоління.

5.1.17. Залучати до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, організаціях та установах незалежно від форми власності.

5.1.18. Сприяти розвитку соціально-культурних та духовних потреб населення, забезпеченню ефективної діяльності культурних, спортивних, дитячих і молодіжних установ та організацій.

5.1.19. Залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об’єднаних у фізкультурно-спортивні товариства.

Волинська обласна державна адміністрація зобов’язується:

5.1.20. Проводити роботу щодо удосконалення в районах і містах області структури територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, мережі нестаціонарних установ щодо надання допомоги комплексом служб соціально-побутового призначення.

5.1.21. Забезпечувати надання державних соціальних допомог, визначених Законами України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми ” і “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та забезпечити виплату за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.

5.1.22. Сприяти чіткій організації роботи щодо надання населенню пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ у відповідності до чинного законодавства та своєчасному відшкодуванню цих коштів з державного і місцевих бюджетів підприємствам – надавачам житлово-комунальних послуг, систематично проводити перевірки достовірності поданих документів із залученням відповідних служб, депутатів, громадськості.

5.1.23. Сприяти своєчасному перерахуванню підприємствам міського пасажирського електро- і автотранспорту коштів на компенсацію втрат від перевезень пільгових категорій громадян у межах надходжень субвенції з державного бюджету та власних повноважень.

5.1.24. Рекомендувати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування:

– передбачити фінансову підтримку парків культури та відпочинку відповідно до затверджених місцевих програм;

– виділяти кошти для забезпечення опалення в осінньо-зимовий період будинків культури, клубів, бібліотек, музеїв, позашкільних учбових закладів;

– виділяти за наявністю кошти на озеленення територій відповідно до затверджених річних обсягів і наданих фінансових розрахунків.

5.1.25. Рекомендувати при затверджені бюджетів міст та районів передбачити необхідні кошти для:

– для організації безкоштовної освіти дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в позашкільних учбових закладах (дитячих школах естетичного виховання) сфери культури області відповідно до ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту»;

– для розвитку територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, на придбання спецодягу і спецвзуття працівникам соціального захисту, кошти на оплату проїзду, пов’язаного з обслуговуванням самотніх і непрацездатних громадян, проходження медоглядів працівниками, а також розглянути питання про можливість виділення центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів відповідних приміщень;

– для надання додаткової соціальної допомоги студентам з числа сиріт і

малозабезпечених сімей, молодим сім’ям, молодим фахівцям, багатодітним сім’ям, які такої допомоги потребують;

– на проведення вакцинації проти грипу декретованих груп населення, що найбільш контактують з інфікованими, та схильних до зараження, і за епідпоказаннями;

– на безкоштовне оздоровлення дітей з числа малозабезпечених багатодітних (наявність трьох або більше дітей) або неповних (один з батьків) сімей , сімей учасників АТО.

5.1.26. Рекомендувати органам місцевого самоврядування встановити пільги дитячим оздоровчим закладам з оплати комунально-побутових послуг та сплати місцевих податків і зборів з метою здешевлення вартості путівок.

5.1.27. Надавати пріоритет дитячим оздоровчим закладам області під час організації та проведення державних закупівель путівок на оздоровлення та відпочинок дітей за рахунок коштів місцевих бюджетів.

5.1.28. Організовувати згідно з чинним законодавством спільно з райдержадміністраціями та міськвиконкомами безкоштовне харчування учнів у школах, що знаходяться на радіоактивно забруднених територіях області та санаторно-курортне лікування потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення області.

5.1.29. Здійснювати моніторинг санаторно-курортного лікування та оздоровлення осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС та в зоні АТО. Пріоритет надавати соціально-незахищеним категоріям населення: інвалідам, дітям-сиротам, напівсиротам, хронічно-хворим особам.

5.1.30. Регулювати розміри торгівельних надбавок на дитяче харчування.

5.1.31. Забезпечувати виконання ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо зменшення оплати населенням за житлово-комунальні послуги у випадку їх ненадання або надання не в повному обсягу, зниження їх якості.

5.1.32. Рекомендувати Головному управлінню статистики у Волинській області щокварталу інформувати, в межах наданих повноважень і компетенції федерацію профспілок області з питань чинників зміни цін на споживчому ринку, а Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації – про моніторинг тарифів на житлово-комунальні послуги.

5.1.33. Розширювати сферу охоплення дітей і учнівської молоді систематичними заняттями спорту у спортивних школах. Сприяти створенню дитячих підліткових спортивних клубів, спортивних секцій, фізкультурно-оздоровчих груп. Забезпечувати у необхідному обсязі проведення спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів для всіх верств населення.

5.1.34. Виділяти, в межах бюджетних асигнувань, кошти для підтримки матеріально-технічної бази закладів культури. Забезпечувати за необхідністю фінансування клубних, бібліотечних, музейних закладів. Сприяти виділенню коштів на комплектування фондів бібліотек області і передплати для них періодичних видань.

5.1.35. Сприяти проведенню спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів. Продовжити заходи щодо створення міських центрів здоров’я, школи майстерності тощо.

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців збов’язується:

5.1.36. Не допускати прийняття рішень про ліквідацію, перепрофілювання, передачу іншому власникові об’єктів соціальної інфраструктури, які належать підприємствам, без відповідного інформування профспілкових органів.

5.1.37. Брати участь у реалізації соціальних програм, які впроваджуються на території області.

5.1.38. Дотримуватися встановлених чинним законодавством України норм соціального захисту своїх працівників.

5.1.39. Надавати матеріальну підтримку працівникам, які опинилися в скрутному становищі, у зв’язку з хворобою та іншими сімейними обставинами. Умови надання такої підтримки визначати у колективному договорі.

5.1.40. Здійснювати організаційно-технічні заходи щодо зниження собівартості, цін на товари (послуги).

5.1.41. Вживати заходи щодо соціального захисту працівників підприємств на рівні не нижче за норми, встановлені чинним законодавством України і даною Угодою.

5.1.42. Забезпечувати своєчасне безоплатне проходження медичних оглядів обов’язкових категорій працівників та неповнолітніх.

5.1.43. Надавати у відповідності з колективними договорами матеріальну підтримку працівникам, які опинилися в скрутному становищі у зв’язку з хворобою та іншими сімейними обставинами.

5.1.46. Сприяти створенню умов для нормального функціонування соціально-культурних об’єктів, які перебувають на балансі підприємств.

5.1.47. Брати участь в реалізації регіональних програм соціально-культурного і духовного розвитку населення, частковому фінансуванні запланованих культурно-масових і спортивних заходів, свят, змагань.

5.1.48. Рекомендувати роботодавцям згідно із статтею 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” відраховувати профспілковим комітетам на культурно-масову, фізкультурну, оздоровчу роботу кошти у розмірах, передбачених колективними договорами і угодами.

5.1.49. Встановити для працівників Будинків, Палаців культури і клубів підприємств регіону умови праці в частині скороченої тривалості робочого часу відповідно до нормативно-правових документів Міністерства культури України, за умови збереження розмірів посадових окладів відповідно до штатних розкладів цих підприємств.

5.1.50 Створювати працівникам відповідні умови для реалізації їх права на заняття фізичною культурою на виконання ст. 10 Закону України “Про фізичну культуру і спорт”.

5.1.51. Не допускати використання дитячих оздоровчих закладів, які перебувають у відомчій власності, не за призначенням та їх ліквідації, передачі в оренду, зменшення їх території, кількості ліжко-місць, сприяти зміцненню їх матеріальної бази та розвитку мережі вказаних закладів.

Федерація профспілок Волинської області зобов’язується:

5. 1.52 Здійснювати громадський контроль за тарифами на послуги, які затверджуються місцевими органами виконавчої влади (на житлово-комунальні та транспортні послуги).

5.1.53.Домагатися включення представників від профспілок до складу комісій, утворених за рішеннями районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад, які розглядають питання призначення житлових субсидій.

5.1.54.Здійснювати контроль за використанням коштів Фонду соціального страхування , своєчасним наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у складі відповідних комісій підприємства.

5.1.55. Розробляти для профспілкових організацій методичні рекомендації щодо соціального захисту працюючих і проводити навчання голів профкомів підприємств та організацій області з цих питань. Надавати матеріальну допомогу малозабезпеченим членам профспілок.

5.1.56. Проводити оздоровлення та відпочинок дітей, не допускати скорочення мережі діючих профспілкових дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Проводити щороку оздоровлення і відпочинок дітей із залученням додаткових джерел фінансування.

5.1.57.Домагатися законодавчого звільнення дитячих оздоровчих закладів та позашкільних навчальних закладів спортивного профілю від оподаткування земельним податком та податком на нерухоме майно.

5.1.58. Брати активну участь у виконанні державних регіональних програм культурно-мистецького та фізкультурно-спортивного спрямування.

5.1.59. Сприяти реалізації державної політики щодо формування здорового способу життя населення. Здійснювати фінансову підтримку всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств „Україна”, „Спартак”, „Колос”.

 5.1.60. Щороку брати участь у:

Всеукраїнських та обласних фестивалях аматорської творчості та реалізувати інші культурно-мистецькі проекти;

всеукраїнському огляді на кращого працівника культурно-освітнього закладу та огляді-конкурсі на кращий культурно-освітній заклад трудових колективів та профспілок;

фізкультурно-масових, спортивних заходах всіх рівнів (всеукраїнських, галузевих та регіональних спартакіадах, змаганнях з видів спорту, кросах, турнірах тощо) серед трудящих, членів їх сімей, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей.

5.1.61. Сприяти виділенню коштів за рахунок різних джерел фінансування на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, позашкільних та дитячих оздоровчих закладів, на проведення новорічних заходів для дітей та оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей членів АТО на період канікул.

5.1.62. На період шкільних канікул організовувати відпочинок дітей в оздоровчих закладах області, домагатися ефективного використання наявних місць в дитячих оздоровчих закладах.

5.1.63. Брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з передачею у комунальну власність культурно-освітніх, спортивних, лікувально-оздоровчих закладів, що перебувають на балансі підприємств і організацій.

5.1.64. У рамках заходів всеукраїнського огляду народної творчості брати участь в організації та проведенні обласних культурно-мистецьких програм, сприяти розвитку художньої самодіяльності, відновленню та утвердженню народних традицій і обрядів, фольклору і ремесел.

5.1.65. Здійснювати громадський контроль за дотриманням на підприємствах, в організаціях і установах чинного законодавства щодо забезпечення права громадян на освіту, культурний відпочинок, вносити пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

5.2. Соціальний захист ветеранів праці

Сторони домовилися:

5.2.1 Не допускати звуження обсягів існуючих соціальних пільг, компенсацій, доплат і допомоги ветеранам праці, передбачених законодавством, обласними програмами та колдоговорами підприємств.

5.2.2. Сприяти через колективні договори виконанню робіт по ремонту житла, побутової техніки, по оранці земельних ділянок, наданню ритуальних послуг ветеранам війни, ветеранам праці, інвалідам, дітям війни та іншим пенсіонерам.

5.2.3. Здійснити заходи щодо забезпечення путівками для оздоровлення ветеранів війни, праці, дітей війни на базі місцевих санаторіїв, відомчих будинків відпочинку та пансіонатів.

Волинська обласна державна адміністрація зобов’язується сприяти:

5.2.4. Оздоровчій реабілітації після перенесених захворювань ветеранів війни і праці, дітей війни, інвалідів АТО, та воїнів АТО сукупний дохід яких не перевищує двох прожиткових мінімумів, у санаторіях і профілакторіях області за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.

5.2.5. Забезпеченню в обласних та місцевих бюджетах відповідне асигнування витрат на лікування і харчування (згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів від 26.04.2007 № 680) в палатах центральних районних та міських лікарень, госпітальних відділеннях, обласному госпіталі для ветеранів Великої Вітчизняної війни, сприяти збільшенню асигнування на придбання ліків для хворих ветеранів в стаціонарних медичних установах області.

5.2.6. Вирішенню проблем літніх людей з їх забезпечення штучними кришталиками, кардіостимуляторами, ендопротезами, зубопротезуванням, засобами пересування та встановленню тяжко хворим ветеранам слухових апаратів безпосередньо за місцем їх проживання.

5.2.7. Збільшенню асигнувань на придбання ліків для хворих в стаціонарних медичних установах області.

5.2.8. Відкриттю та функціонуванню в області, особливо в сільській місцевості, мережі магазинів та відділів, аптек, аптечних кіосків з продажу ветеранам продовольчих товарів, медикаментів за зниженими цінами.

5.2.9. Щорічному обстеженню матеріально-побутових умов ветеранів війни, праці, дітей війни, самотніх літніх людей та інвалідів і наданню нужденним відповідної допомоги.

Волинське обласне обєднання організацій роботодавців зобов’язуються:

5.2.10. Продовжити практику персонального шефства підприємств, представників приватного бізнесу над сім’ями, які знаходяться на обліку в органах праці та соціального захисту населення, та складаються тільки з непрацездатних осіб з числа ветеранів війни, праці, дітей війни та інвалідів, а також виховують дітей-сиріт, з метою надання їм відповідної допомоги.

5.2.11. Рекомендувати включення до галузевих і територіальних угод, колективних договорів підприємств різних форм власності, установ і організацій конкретних зобов’язань щодо надання фінансової підтримки ветеранським організаціям.

Федерація профспілок Волинської області зобов’язується:

5.2.12. При укладанні колективних договорів на підприємствах різної форми власності передбачити:

– заходи щодо соціального захисту ветеранів війни та праці, учасників бойових дій в зоні АТО, дітей війни, інших людей похилого віку;

– додаткові виплати до пенсій ветеранам, які мають відповідний стаж роботи на виробництві, одноразові виплати при виході на пенсію, інші заходи матеріальної підтримки ветеранів;

5.3. З молодіжних питань

Сторони домовилися:

5.3.1. Проводити роботу, спрямовану на дотримання та розширення прав і гарантій молоді щодо професійного росту, гідного рівня заробітної плати, створення умов для її духовного і фізичного розвитку.

5.3.2. Розвивати молодіжну політику, спрямовану на залучення молоді до активної участі в роботі громадськості.

5.3.3. Сприяти реконструкції існуючих та будівництву нових спортивних споруд для широкого залучення населення міста, в тому числі і молоді, до спорту та здорового способу життя.

Волинська обласна державна адміністрація зобов’язується:

5.3.4. Здійснювати координацію роботи в області щодо оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку (з 7 до 17 років) відповідно до Закону України від 04.09.2008 року № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

5.3.5. Здійснювати профорієнтаційну роботу серед учнів старших класів

загальноосвітніх шкіл.

5.3.6. Проводити для молоді, в тому числі школярів, «дні відкритих дверей», профорієнтаційні екскурсії з метою ознайомлення з професіями, потрібними на ринку праці.

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців зобов’язується:

5.3.7 Передбачати у колективних договорах зобов’язання щодо створення на підприємствах та організаціях області Ради молоді, Ради молодих спеціалістів з метою залучення та закріплення на виробництві молодих працівників.

5.3.8. Приймати необхідні локальні нормативні акти, які визначають статус молодого робітника та молодого спеціаліста.

5.3.9. Закріпляти за молодими працівниками наставників зі складу висококваліфікованих кадрових робітників та спеціалістів.

5.3.10. Сприяти задоволенню культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово- побутових та оздоровчих потреб молоді.

Федерація профспілок Волинської області зобов’язується:

5.3.11. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням молоді, створенням для неї належних умов для адаптації в трудових колективах, підвищенням кваліфікації та професійної майстерності, задоволенням культурно-освітніх, оздоровчих та житлово-побутових проблем.

5.3.12. З метою залучення та закріплення на виробництві молодих працівників ініціювати при укладенні колективних договорів зобов’язання щодо надання фінансової допомоги молодим подружжям, які вперше взяли шлюб, молодим працівникам при прийнятті на роботу та при поверненні після закінчення строкової служби у лавах Збройних сил України.

5.3.13. Здійснювати громадський контроль та сприяти процесам навчання, працевлаштування молоді, створення належних умов для її адаптації у трудових колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення її культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб.

5.3.14. Інформувати та ознайомлювати студентську та робітничу молодь з їх обов’язками, правами, гарантіями на здобуття освіти, працевлаштування, працю, задоволення культурних, соціально-економічних, житлово-побутових, оздоровчих потреб шляхом видання інформаційно-довідкової літератури, проведення навчально-інформаційних та освітніх заходів, програм, проектів тощо.  

VІ. СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

Визначаючи соціальний діалог як загальновизнану форму співпраці облдержадміністрації, об’єднань профспілок і роботодавців на принципах рівноправного партнерства з метою вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та вважаючи за необхідне забезпечити його подальший розвиток і ефективність

Сторони домовилися:

6.1. Включати до складу колегії обласної державної адміністрації та галузевих управлінь представників від сторони роботодавців та профспілок.

6.2. Соціальний діалог здійснювати у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, нарад, робочих зустрічей тощо.

6.3. Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу, є обов’язковими для розгляду органами державної влади, організаціями, до яких вони надсилаються, з наступним інформуванням соціальних партнерів.

6.4. Сприяти:

– роботі тристоронніх соціально-економічних рад та укладанню територіальних угод в містах і районах між місцевими органами влади і самоврядування, координаційними радами профспілок та об’єднаннями роботодавців;

– розповсюдженню принципів соціального діалогу на підприємствах міст і районів області, зокрема на підприємствах з долею іноземного капіталу, транснаціональних компаній, в організаціях малого підприємництва.

6.5. Проводити моніторинг дотримання норм конвенцій МОП, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та чинного законодавства щодо забезпечення прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, здійснювати обмін інформацією про виявлені факти порушень з метою вжиття заходів до їх усунення.

У разі необхідності ініціювати розгляд зазначених питань на засіданнях колегії облдержадміністрації за участю представників Сторін Угоди.

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців зобов’язується:

6.6. Рішуче просувати та захищати інтереси підприємництва, створювати ефективне бізнес-середовище на основі розвитку соціального діалогу.

6.7. Керуватися у своїх діях законами України, постановами Уряду, нормами Генеральної та галузевих угод, зобов’язаннями даної Угоди.

6.8. Забезпечувати у межах чинного законодавства умови для статутної діяльності профспілок та їх виборних органів. Не перешкоджати створенню і функціонуванню профспілок на підприємствах, в установах і організаціях. Не допускати виникнення кредиторської заборгованості по перерахуванню внесків членів профспілок профспілковим комітетам.

6.9. Вдосконалювати роботу щодо подальшого розвитку соціального діалогу шляхом залучення голів обласних галузевих, міських та районних організацій роботодавців, до роботи у районних та міських колегіальних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, до участі у переговорних процесах щодо регіонального розвитку.

6.10. Вносити пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази України з питань функціонування і розвитку соціального діалогу.

6.11. Звертатися до органів законодавчої та виконавчої влади з пропозиціями щодо реалізації важливих соціальних, економічних проблем, вирішення яких не входить в компетенцію обласних органів влади.

6.12. Сприяти укладанню та виконанню колективних договорів і угод.

Федерація профспілок Волинської області зобов’язується:

6.13. Брати активну участь у роботі усіх формувань соціального партнерства.

6.14. Надавати практичну і методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям області з питань розробки колективних договорів і угод, проводити експертизу їх проектів перед повідомною реєстрацією і забезпечити здійснення дієвого контролю за станом виконання колективних договорів.

6.15. Надавати методичну допомогу координаційним радам профспілок щодо укладення угод з місцевими органами влади і роботодавцями, проводити експертизу змісту їх проектів.

6.16. Забезпечувати навчання профспілкового активу з питань соціального партнерства, виконання колективних договорів, правових методів вирішення трудових спорів. У разі виникнення на підприємствах, організаціях, установах складнощів з соціально-трудових відносин залучати відділення Національної служби посередництва і примирення в області і місцеві органи виконавчої влади до вирішення проблемних питань.

VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

З метою координації діяльності, пов’язаної з колективно-договірним регулюванням соціально-економічних і трудових відносин та вдосконалення соціального діалогу,

Сторони домовилися:

7.1. Періодично забезпечувати висвітлення реалізації положень Угоди у засобах масової інформації.

7.2. Всебічно сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази з питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин, здійсненню соціального діалогу на тристоронній основі.

7.3. Рекомендувати сторонам колективних договорів приводити їх норми та положення у відповідність з Генеральною та цією Угодами.

7.4. Затвердити протягом двох місяців після підписання Угоди та передати одна одній заходи щодо її виконання.

7.5. Здійснювати у рамках своїх повноважень контроль за виконанням цієї Угоди. Виконання положень Угоди аналізувати що-півроку. Інформацію про стан виконання направляти Сторонам.

7.6. Вирішувати спірні питання, що виникають під час виконання цієї Угоди, шляхом проведення консультацій та переговорів.

7.7. Вносити зміни та доповнення до цієї Угоди за взаємною згодою Сторін після проведення відповідних консультацій.

УГОДУ ПІДПИСАЛИ:

Голова Волинської обласної державної адміністрації

Голова правління Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців

Голова Федерації

профспілок Волинської області

В.Гунчик

В. Цибульський

І.Дубинка-Філозоф

Додаток 1

до Територіальної угоди на

2016-2018 роки

Перелік

видів та мінімальних розмірів доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів та посадових окладів працівників об’єднань, підприємств та

організацій, які мають міжгалузевий характер, для встановлення в

колективних договорах

 

з/п

Назва доплат та надбавок

Розміри доплат та надбавок

Доплати:

1.

За суміщення професій (посад)

доплати одному працівнику не обмежуються максимальними розмірами та визначаються наявністю економії по тарифним ставкам та окладам суміщених посад працівників

2.

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

доплати одному працівнику не обмежуються максимальними розмірами та визначаються наявністю економії по тарифним ставкам та окладам, які могли б виплачуватися за умови збереження нормативної чисельності працівників

3.

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) тимчасово відсутнього працівника

4.

За роботу у важких та шкідливих, а також особливо шкідливих та особливо важких умовах праці

за роботу у важких та шкідливих умовах праці – від 4,8 до 12 відсотків; за роботу у особливо важких, особливо шкідливих умовах праці – 16, 20 або 24 відсотка тарифної ставки (окладу)

5.

За інтенсивність праці

до 50 відсотків тарифної ставки (окладу)

6.

На період освоєння нових норм трудових затрат

підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків; підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

7.

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

доплата диференціюється в залежності від чисельності робочих в бригаді (до 10, від 10 до 25, більше 25 осіб) в межах від 15 до 35 відсотків тарифної ставки розряду, присвоєного бригадиру. Ланковим (якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб) встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру

 

8

За роботу у вечірній час – з 18 до 22

годин;

За роботу у нічний час

20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу,

посадового окладу) за кожну годину роботи в

цей час

35 відсотків годинної тарифної ставки

(посадового окладу) за кожну годину роботи в

цей час

9.

За наставництво

не менш 20 відсотків тарифної ставки

(місячного посадового окладу)

Надбавки:

1.

За високу професійну майстерність

диференційовані надбавки за тарифними

ставками (окладами) робітників:

III розряду – 12 відсотків;

IV розряду – 16 відсотків;

V розряду – 20 відсотків;

VI і більш високих розрядів – 24 відсотки

тарифної ставки (окладу)

2.

За класність водіям легкових і

вантажних автомобілів, автобусів

водіям:

2-го класу – 10 відсотків;

1-го класу – 25 відсотків установленої

тарифної ставки за відпрацьований водієм час

3.

За класність машиністам електровозів, тепловозів, електропоїздів, дизель-поїздів

до 25 відсотків установленої тарифної ставки

за відпрацьований машиністом час

4.

За високі досягнення в роботі. За

виконання особливо важливої роботи на визначений строк

до 50 відсотків посадового окладу

Примітка: конкретні розміри доплат та надбавок встановлюються у колективних договорах з визначенням порядку їх призначення (зняття).

Додаток 2

до Територіальної угоди на

2016-2018 роки

Порядок приєднання до Угоди

1. Приєднання до Угоди здійснюється з урахуванням вимог положень Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

2. Умовою приєднання до Угоди може бути вступ профспілкової організації (об’єднання) до Федерації профспілок області або до відповідної галузевої профспілки, а організації роботодавців – до Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців, які є сторонами, що уклали Угоду, або рішення виборного органу профспілкової організації (об’єднання) чи організації роботодавців про приєднання до Угоди.

3. Після прийняття відповідного рішення виборним органом профспілкової організації (об’єднання) (далі – профспілка) чи організації роботодавців про приєднання до Угоди, до відповідної Сторони надсилається заява про приєднання із зобов’язанням виконувати норми і положення Угоди.

4. Відповідна Сторона протягом 15 днів з дня отримання заяви розглядає її та приймає рішення про приєднання профспілки, або організації роботодавців до Угоди.

Рішення оформляється відповідним протоколом і набирає чинності з дня його прийняття.

Копія рішення про приєднання профспілки чи організації роботодавців до Угоди надсилається відповідним Сторонам протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення.

Якщо протягом 15 днів відповідна Сторона не прийняла рішення щодо приєднання, то профспілка, організація роботодавців вважається такою, що приєдналась до Угоди, про що вона самостійно повідомляє інші Сторони.

5. Профспілка або організація роботодавців після приєднання набуває всіх прав і обов’язків, визначених Угодою.

6. Профспілкам чи організаціям роботодавців не може бути відмовлено в приєднанні до Угоди.

7. Інформація про приєднання профспілки чи організації роботодавців до Угоди публікується у засобах масової інформації.

Posted by info